UCHWAŁA Nr 67/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 67/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 września 2018 r.
 


w sprawie: wprowadzenie Polityki Ochrony Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki Prywatności
 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 24 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.168), art. 24 ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem, postanawia:

§1
Wprowadzić w Śląskiej Izbie Lekarskiej:
1. Politykę Ochrony Danych Osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Politykę Prywatności stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2
1. Administratorem danych osobowych jest Śląska Izba Lekarska w Katowicach.
2. Obowiązki administratora danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych prowadzonych w Śląskiej Izbie Lekarskiej wykonuje Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach lub osoba przez niego upoważniona. Upoważnienie osoby reprezentującej administratora danych osobowych w określonym zakresie obowiązków następuje w formie pisemnej.
3. Obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Wojciech Krówczyński, zgłoszony do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Obowiązki administratora systemów informatycznych pełni Pan Andrzej Mikołajski.

§3
Zobowiązuje się osoby upoważnione przez Śląską Izbę Lekarską do przetwarzania danych osobowych do przestrzegania niniejszej uchwały.

§4
Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Prezesowi ORL.


§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6
Uchyla się uchwałę nr 9/2017 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

 

                   Sekretarz                                                                Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

                Krystian Frey                                                      Tadeusz Urban
 

  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 455