UCHWAŁA Nr 73/2018 ORL

 UCHWAŁA NR 73/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 października 2018 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu
postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek
członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt.7 oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 168), stosownie do postanowień zawartych w Regulaminie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Uchwały Nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 27.03.2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej ŚIL, realizując uchwałę Nr 13/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 31.03.2012 w sprawie zaległych składek członkowskich, w związku z tezami zawartymi w postanowieniu Sądu Najwyższego z 11.02.2016 roku postanawia:

§1

Zmienia się postanowienia §4 ustęp 2 uchwały nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej w następujący sposób:

„2. W szczególnych przypadkach usprawiedliwionych trudną sytuacją życiową członka, Skarbnik, po zaciągnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej i Przewodniczącego Komisji Finansowej, może rozłożyć spłatę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami na nie więcej niż 48 rat miesięcznych.”.

§2

Ustala się tekst jednolity uchwały nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                 Sekretarz                                                                                Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                                       Tadeusz Urban

 


Załącznik
do uchwały ORL Nr 73/2018
z dnia 13.10.2018r.


Tekst jednolity uchwały Nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu postępowania
w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby
Lekarskiej


UCHWAŁA NR 62/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 roku.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu
postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek
członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt.7 oraz art.114 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 522), stosownie do postanowień zawartych w Regulaminie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Uchwały Nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 27.03.2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej ŚIL, realizując uchwałę Nr 13/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 31.03.2012 w sprawie zaległych składek członkowskich, w związku z tezami zawartymi w postanowieniu Sądu Najwyższego
z 11.02.2016 roku postanawia:

§1
Uznać zaprzestanie terminowego płacenia przez członków ŚIL należnej składki członkowskiej za przewinienie zawodowe, a zaleganie z opłacaniem składki za więcej niż sześć okresów miesięcznych uznać za rażące naruszenie podstawowych obowiązków członka.

§2
W stosunku do członków, którzy zalegają z opłacaniem składki przez okres dłuższy niż sześć miesięcy i nie reagują na skierowane do nich wezwanie do uregulowania zaległości w wyznaczonym dodatkowym terminie, Skarbnik ORL, zgodnie z regulaminem kieruje do OROZ zawiadomienie o popełnieniu przewinienia zawodowego z wnioskiem
o wszczęcie postępowania.

§3
Niezależnie od postępowania o którym mowa w §2, w stosunku do członka zalegającego z opłacaniem składki przez okres 12 miesięcy, Skarbnik ORL postanawia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w administracji albo występuje do Prezydium ORL
z wnioskiem o zaniechanie takiego postępowania ze względu na jego nieopłacalność
lub przewidywaną bezskuteczność.

§4
1. Na wniosek członka, który w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zwrócił się z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, Skarbnik może w uzasadnionych okolicznościach rozłożyć ich spłatę wraz z odsetkami w maksymalnie 12 ratach. Niedotrzymanie ustalonych terminów spłaty rat pociąga wszczęcie postępowania opisanego w §2 i §3.
2. W szczególnych przypadkach usprawiedliwionych trudną sytuacją życiową członka, Skarbnik, po zaciągnięciu opinii Przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej i Przewodniczącego Komisji Finansowej, może rozłożyć spłatę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami na nie więcej niż 48 rat miesięcznych.

§4a.
Tryb postępowania w sprawach dochodzenia przez ŚIL nieopłaconych składek członkowskich określony w paragrafach 2 i 3 niniejszej uchwały nie dotyczy członków Śląskiej Izby Lekarskiej posiadających zaległości w opłacaniu należnych składek sprzed 1 stycznia 2008 roku

§5
Zobowiązać Skarbnika ORL do składania ORL w okresach półrocznych sprawozdania z wyników postępowań skierowanych na uzyskanie przez ŚIL zaległych składek członkowskich.

§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały trącą moc:
a. Uchwała Nr 12/2009 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25.04.2009 roku w sprawie wniosku o obniżenie wymiaru składki członkowskiej i wniosku o zwolnienie od składki członkowskiej,
b. Uchwała Nr 17/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18.04.2012 roku w sprawie lekarzy zalegających z płaceniem składki członkowskiej

 


                Sekretarz                                                              Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                               Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                 Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-10-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ilość odsłon artykułu 451