UCHWAŁA Nr 74/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 74/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 października 2018 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie prac remontowych i wyposażenie restauracji (kuchni)


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 177.000 zł brutto (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) na wykonanie prac remontowych i wyposażenie pomieszczeń restauracji (kuchni) w budynku Śląskiej Izby Lekarskiej.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Przemysławowi Bączkiewiczowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą SPEC GASTRO Przemysław Bączkiewicz z siedzibą w Świerklańcu.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                Skarbnik                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                          Tadeusz Urban


  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-10-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-11-18
Ilość odsłon artykułu 454