UCHWAŁA Nr 1661/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1661/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 października 2018 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie prac elektrycznych

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 4.900 zł brutto (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych) na wykonanie prac (zalecenia pokontrolne) związanych z instalacją elektryczną i odgromową obiektu Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Zbigniewowi Warmusowi, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą PPUH „EL-ZBIG-BUD” Zbigniew Warmus z siedzibą w Sosnowcu.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia aneksu do umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  


              Skarbnik                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                             Tadeusz Urban
 

      

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-10-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 359