UCHWAŁA Nr 76/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 76/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 listopada 2018 r.

 

w sprawie: powołania Zespołu ds. utworzenia nowej strony internetowej ŚIL


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ) oraz §19 ust. 2-4 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, uchwala co następuje:

§1
Powołuje się Zespół ds. utworzenia nowej strony internetowej ŚIL w składzie:

1. Przewodniczący - lek. Rafał Kiełkowski
2. Członkowie - lek. Oskar Bożek
    - lek. Karolina Fisher
    - lek. Anna Koniewska
    - lek. Janusz Michalak

§2
Zobowiązuje się Zespół, o którym mowa w §1 do podjęcia działań mających na celu utworzenie nowej strony internetowej ŚIL, w tym w szczególności określenia wymagań i funkcjonalności strony internetowej oraz do podjęcia działań mających na celu wyłonienie wykonawcy strony internetowej.

§3
Zobowiązuje się Przewodniczącego Zespołu do przedstawienia wyników działań zespołu ORL w Katowicach w terminie do dnia 15.01.2019r.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

              Sekretarz                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                  Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-11-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 384