UCHWAŁA Nr 84/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 84/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 grudnia 2018 r.

 

w sprawie: zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2018 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2018 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich w kwocie 491.324 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote).

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania umowy, o której mowa w §1 uchwały.

§3

Zobowiązać Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podjęcia działań zmierzających do uzyskania pełnej kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z realizacją zadań, o których mowa w §1 uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                  Skarbnik                                                                           Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jan Cieślicki                                                                  Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-12-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-12-27
Ilość odsłon artykułu 411