UCHWAŁA Nr 1739/2018 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 1739/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 listopada 2018 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na organizację spotkania świątecznego

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 27.900 zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych) na organizację spotkania świątecznego organów Śląskiej Izby Lekarskiej oraz komisji i zespołów problemowych ORL.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Hotelowi Management Angelo Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia aneksu do umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

                 Skarbnik                                                                          Prezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-11-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-01-06
Ilość odsłon artykułu 363