UCHWAŁA Nr 1756/2018 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 1756/2018
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 19.09.2018r.

w sprawie zmiany wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarz dentystów

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), w związku z art. 19b ust. 1, art. 19c ust. 1 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wniosku o zmianę wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, złożonego przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne z siedzibą w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 10/1a oraz uchwały numer 108/KKM/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 08.11.2018 r. w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i/ lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia - Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne
z siedzibą w Katowicach, ul. Dyrekcyjna 10/1a w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy: „Zaawansowane techniki odbudowy tkanek twardych. Biomechanika w implantologii” w terminie od 02.11.2018r. do 03.11.2018r., „Planowanie uzupełnień protetycznych z zastosowaniem wszczepów śródkostnych – protezy ruchome – protezy stałe.” w terminie od 04.01.2019r. do 05.01.2019r., „Protetyka implantologiczna. Przegląd różnych rozwiązań implantoprotetycznych” w terminie od 04.01.2019r. do 05.01.2019r., „Chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa” w terminie od 22.02.2019r. do 23.02.2019r., „Planowanie w implantologii stomatologicznej – systemy planowania leczenia implantologicznego 3D” w terminie od 01.02.2019r. do 02.02.2019r., „Aspekty periodontologiczne w implantologii stomatologicznej. Sterowana regeneracja tkanek w implantologii.” w terminie 17.05.2019r. , „Implantologia natychmiastowa w odcinku estetycznym. Krótkie implanty. Zastosowanie diagnostyki CBCT w implantologii stomatologicznej – korzyści i pułapki” w terminie od 31.05.2019r. do 01.06.2019r., „Piezochirurgia i procedury augmentacyjne” w terminie od 06.09.2019r. do 07.09.2019r., „Postępowanie z tkankami miękkimi i kośćmi” w terminie od 04.10.2019r. do 05.10.2019r., „Sinus lifting otwarty. Pełne rekonstrukcje łuków zębowych. Błędy i powikłania w implantologii” w terminie od 18.10.2019r. do 19.10.2019r., na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w § 1, w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1,5,6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000069-002-0025.
§ 3
Wydaje się zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 1.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

 

                 Sekretarz                                                                     Wiceprezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                               Rafał kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-11-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-01-06
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-01-08
Ilość odsłon artykułu 498