UCHWAŁA Nr 1757/2018 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 1757/2018
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 28.11.2018r.

w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.168.), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617) i § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wystąpienia IT Medical Team Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słodka 20 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i/ lekarzy dentystów, uchwala co następuje:

§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i/ lekarzy dentystów określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
w terminie: . na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs „1. Kurs anatomii i technik iniekcyjnych na preparatach anatomicznych nieutrwalonych dla lekarzy ze szczególnym uwzględnieniem cech starzenia w obszarach poddawanych zabiegom iniekcyjnym z użyciem wypełniaczy (kwas hialuronowy, autologiczny przeszczep tłuszczu). Zminimalizowanie ryzyka powikłań oraz uzyskanie naturalnego efektu estetycznego u pacjentów” w terminie od 02.12.2018 r. do 03.12.2018r., na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia – przez IT Medical Team Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Słodka 20.
§ 2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

 

                 Sekretarz                                                                     Wiceprezes

  Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

             Krystian Frey                                                              Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2018-11-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-01-06
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2019-01-08
Ilość odsłon artykułu 601