UCHWAŁA Nr 30/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 30/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na sprzątanie budynku

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy na czas nieokreślony w zakresie sprzątania budynku Domu Lekarza usytuowanego przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach za wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości 10.640 zł brutto.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, GDF Sp. z o.o. w Warszawie.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchyla się uchwałę Nr 382/2018 Prezydium ORL w sprawie zawarcia umowy
na sprzątanie budynku.

  

              Skarbnik                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                             Tadeusz Urban 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-01-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-03-06
Ilość odsłon artykułu 277