UCHWAŁA Nr 12/2019 ORL

 UCHWAŁA Nr 12/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2019r.

 

w sprawie: projektu uchwały zmieniającej zasady gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 168 ze zm.), mając na uwadze konieczność wprowadzenia zmian w uchwale nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej wynikających z niedostatecznej skuteczności dotychczasowych regulacji dotyczących egzekwowania od lekarzy i lekarzy dentystów zaległych składek członkowskich, postanawia:


§1
Zaakceptować projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, celem przedłożenia go XXXIX Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Katowicach.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

              Sekretarz                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                              Tadeusz Urban
 

 

 Załącznik
do uchwały nr 12/2019
ORL w Katowicach z dnia 6 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr ….

XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej


XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§1
Zmienia się §15 uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:
„§15
Okręgowa Rada Lekarska określa tryb postępowania w przypadkach nie wpłacania przez lekarzy i lekarzy dentystów, członków Śląskiej Izby Lekarskiej, należnych składek
członkowskich na rzecz Izby w przypadku stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy.”.

§2
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

                       Sekretarz                                                                             Przewodniczący
XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                      XXXIX Okręgowego Zjazdu lekarzy


 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr ….
XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 29.03.2019 r.

UCHWAŁA Nr 14/2010

XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 27 marca 2010 r.

 

w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej


Na podstawie art.24 pkt.2. z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219,
poz. 1708) uchwala się, co następuje:

§1
Działalność samorządu lekarzy jest finansowana ze składek członków samorządu
oraz z innych źródeł, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich

§2
1. Podstawą gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej jest przyjęty w drodze uchwały
budżet obejmujący okres roku kalendarzowego.
2. Preliminarz budżetowy Śląskiej Izby Lekarskiej sporządza się z podziałem na:
1/ plan działalności finansowanej ze składek członkowskich, opłat i innych wpłat
dokonywanych przez lekarzy i lekarzy stomatologów;
2/ plan działalności finansowanej z dotacji;
3/ plan działalności gospodarczej;
4/ plan działalności biuletynu Pro Medico;
5/ plan organizacji doskonalenia zawodowego lekarzy;
6/ plan przychodów i kosztów.
3. Wzór preliminarza budżetowego Śląskiej Izby Lekarskiej stanowi załącznik nr 1
do uchwały.

§3
1. Ujęte w budżecie Śląskiej Izby Lekarskiej przychody i koszty - stanowią prognozy ich
wielkości.
2. Wydatki Śląskiej Izby Lekarskiej mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej
w uchwałach budżetowych.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 powinny być dokonywane:
1/ w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych
efektów z danych nakładów;
2/ w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3/ w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§4
Zamieszczenie w budżecie Śląskiej Izby Lekarskiej przychodów z określonych źródeł
lub wydatków na określone cele nie stanowi podstawy roszczeń bądź zobowiązań wobec osób trzecich ani roszczeń tych osób.

§5
1. Prezydium ORL określa w drodze uchwały:
1/ procedury kontroli wydatków dokonywanych ze środków izb lekarskich, w tym
zgodności z budżetami,
2/ zasady oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań,
w tym wydatków na koszty funkcjonowania izby.
2. Nadzór nad prawidłowością wydatkowania środków finansowych sprawuje Prezes .

§6
1. Projekt budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej, na podstawie założeń przyjętych przez Okręgową
Radę Lekarską przygotowuje Skarbnik.
2. Projekt budżetu Skarbnik, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansową, przedstawia
Okręgowej Radzie Lekarskiej.
3. Budżet Śląskiej Izby Lekarskiej uchwala Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach
na wniosek Okręgowej Rady Lekarskiej.

§7
Umarzanie należności następuje na podstawie uchwały ORL lub działającej z jej
upoważnienia prezydium.

§8
1. Podejmowanie zobowiązań majątkowych oraz dysponowanie środkami majątkowymi
wymaga współdziałania dwóch członków prezydium rady wymienionych w §10 ust. 3
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podjęcie zobowiązania majątkowego przekraczającego jednorazowo kwotę 100 000 PLN
wymaga uprzedniej decyzji Okręgowej Rady Lekarskiej, z wyjątkiem lokowania środków
na lokatach bankowych.
3. Decyzję o wyborze banku i formy lokowania środków podejmuje ORL
4. Skarbnik lub osoba upoważniona przez Prezydium ORL decyduje o przedłużeniu terminu
lokaty oraz negocjuje warunki lokaty.

§9
Dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych Śląskiej Izby Lekarskiej podpisują Prezes
i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik a w razie nieobecności Skarbnika upoważniony
przez niego członek Prezydium.

§10
1. Śląska Izba Lekarska gromadzi środki pieniężne na rachunkach bankowych.
2. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej dokonuje wyboru banku, w którym Śląska Izba
Lekarska otwiera i prowadzi rachunki bankowe.
3. Środkami pieniężnymi na rachunkach bankowych w Śląskiej Izbie Lekarskiej dysponują:
Prezes, Wiceprezesi oraz Skarbnik lub Sekretarz.

§11
1. Za realizację budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej odpowiedzialność ponoszą:
1/ Skarbnik;
2/ Prezes;
3/ Dyrektor Biura i główny księgowy;
4/ Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

§12
1. Skarbnik sporządza i przedstawia, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansową, Okręgowej
Radzie Lekarskiej półroczne sprawozdanie z wykonania budżetu.
2. Prezes przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 Naczelnej Radzie Lekarskiej,
nie później niż w terminie 2 tygodni od dnia sporządzenia sprawozdania.
3. Wzór sprawozdania z wykonania budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej stanowi załącznik nr 2
do uchwały.
4. Wzór sprawozdania z wykonania budżetu stosuje się do sprawozdań półrocznych,
o których mowa w ust. 1 i 2 oraz sprawozdań rocznych zatwierdzanych przez okręgowy
zjazd lekarski.
5. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej zatwierdza,
po rozpatrzeniu wniosku Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowy Zjazd Lekarzy.

§13
1. Sprawozdanie finansowe izby lekarskiej sporządza się zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości
2. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
3. Sprawozdanie finansowe składa się z:
1/ bilansu;
2/ rachunku zysków i strat;
3/ informacji dodatkowej.
4. Sprawozdanie finansowe zatwierdza w drodze uchwały Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej.
5. Sprawozdanie finansowe podpisuje, podając datę podpisu, osoba sporządzająca oraz
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
5. Odmowa podpisania sprawozdania finansowego wymaga pisemnego uzasadnienia,
dołączonego do sprawozdania finansowego.

§14
1. Okręgowa Rada Lekarska prowadzi indywidualną ewidencję opłacania składek
członkowskich.
2. Nadzór nad prawidłowym i bieżącym prowadzeniem ewidencji składek sprawuje Skarbnik.

§15
Okręgowa Rada Lekarska określa tryb postępowania w przypadkach nie wpłacania przez lekarzy i lekarzy dentystów, członków Śląskiej Izby Lekarskiej, należnych składek
członkowskich na rzecz Izby w przypadku stwierdzenia zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy.

§16
W przypadku stwierdzenia nie uiszczenia przez członka izby lekarskiej opłat i innych wpłat,
wynikających z odrębnych przepisów - §15 pkt 1. i 2. stosuje się odpowiednio.

§17
Część składek określoną procentowo uchwałą Krajowego Zjazdu Lekarzy, należną
Naczelnej Izbie Lekarskiej, Śląska Izba Lekarska przekazuje w terminie do dnia 21 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


§18
1. Dowody księgowe dokumentujące koszty lub zobowiązania podlegają sprawdzeniu
pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym.
2. Sprawdzenia dowodów księgowych pod względem merytorycznym dokonuje odpowiednio
Prezes lub Skarbnik .
3. Sprawdzenie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym dokonuje
główny księgowy lub osoba wyznaczona przez Prezesa .

§19
Śląska Izba Lekarska prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie
o rachunkowości.

§20
1. Wykaz osób, które mogą otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w Śląskiej Izbie Lekarskiej określa odrębna uchwała Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
2. Członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej wykonujący na rzecz Izby określone zadania mogą otrzymywać posiłki, diety oraz zwrot poniesionych kosztów w formie i wysokości określonej przez Okręgową Radę Lekarską.

§21
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


                   Sekretarz                                                                        Przewodniczący
XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                               XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy

              Adam Jurczak                                                                 Jarosław Markowski

 

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-03-10
Ilość odsłon artykułu 347