UCHWAŁA Nr 104/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 104/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2019 r.
 


w sprawie: dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, na podstawie art. 5 pkt 19 i 23 w zw. z art. 25 pkt 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) zgodnie z upoważnieniem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2018 r. (uchwała nr 27/2018 ORL w Katowicach), postanawia:

§1
1. Dofinansować członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakup karnetów sportowych nabywanych od spółki OK System Polska S.A. Kwota miesięcznego dofinansowania do każdego zakupionego karnetu uzależniona jest typu karnetu oraz faktu posiadania przez członka ŚIL Karty Dużej Rodziny Lekarskiej. Szczegółowe wskazanie kwoty dofinansowania określa załącznik do niniejszej uchwały.
2. Dofinansowanie zakupu karnetów sportowych nastąpi ze środków budżetowych poszczególnych delegatur Śląskiej Izby Lekarskiej, do których przynależą członkowie Izby, o których mowa w ust. 1.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do wystawienia członkom Śląskiej Izby Lekarskiej, którym Izba dofinansowała zakup karnetu sportowego niezbędnych dokumentów rozliczeniowych.

§3
Zobowiązać Skarbnika ORL w Katowicach do składania Prezydium ORL w Katowicach rocznych informacji o wysokości dofinansowania do zakupu karnetów sportowych.

§4
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, uchyla się uchwałę nr 223/2016 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 28 września 2016 r. w sprawie dofinansowania członkom Śląskiej Izby Lekarskiej zakupu karnetów sportowych zmienioną uchwałą nr 338/2017 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 listopada 2017 r.
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 stosuje się do czasu zakończenia naliczania opłat z niej wynikających.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r.
 

                    Skarbnik                                                                                    Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                                    Okręgowej Rady Lekarskiej

                Jan Cieślicki                                                                          Tadeusz Urban
 

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-04-11
Ilość odsłon artykułu 252