UCHWAŁA Nr 108/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 108/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 lutego 2019 r.

 

w sprawie: organizacji konkursu fotograficznego „Zakochani w zawodzie lekarza”

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na organizację konkursu fotograficznego dla lekarzy i lekarzy dentystów „Zakochani w zawodzie lekarza” przeznaczając na ten cel kwotę do wysokości 3.850 zł brutto (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych).

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


                        Skarbnik                                                                        Prezes
          Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

                    Jan Cieślicki                                                                Tadeusz Urban

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-02-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-04-11
Ilość odsłon artykułu 235