UCHWAŁA Nr 27/2019 ORL

 UCHWAŁA NR 27/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 marca 2019 r.

 

w sprawie: wznowienia działalności gospodarczej spółki „DOM LEKARZA” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach oraz udzielenia Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach upoważnienia do wykonywania uprawnień przypisanych w Kodeksie spółek handlowych jedynemu wspólnikowi spółki z ograniczona odpowiedzialnością


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 i art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) w związku z art. 156 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§1
Wznowić zawieszoną działalność gospodarczą spółki „DOM LEKARZA” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156427.

§2
Upoważnić Tadeusza Urbana – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do dokonania zmiany Aktu założycielskiego spółki „DOM LEKARZA” Sp. z o.o. w ramach uprawnień przysługujących Śląskiej Izbie Lekarskiej jako jedynemu wspólnikowi, stosownie do projektu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Upoważnić Tadeusza Urbana – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do wykonywania uprawnień przysługujących Śląskiej Izbie Lekarskiej jako jedynemu wspólnikowi w spółce „DOM LEKARZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach i podejmowania decyzji w następujących sprawach:
 Powoływania lub odwołania członków Rady Nadzorczej;
 Powołania lub odwoływania Zarządu Spółki;
 Wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 Ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej i Zarządu spółki.

§4
Zobowiązać Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Tadeusza Urbana do przedstawienia Okręgowej Radzie Lekarskiej na posiedzeniu w czerwcu planu rzeczowo-finansowego działalności spółki „DOM LEKARZA” Sp. z o.o. na drugie półrocze 2019 roku.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

             Sekretarz                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                     Tadeusz Urban

 

Załącznik
do uchwały Nr 27/2019 ORL w Katowicach
z dnia 6.03.2019 roku

PROJEKT ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
FIRMY „DOM LEKARZA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH

§1
Stawający działając w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach oświadcza, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną w dalszej części aktu „Spółką”. ---

§2
1. Firma Spółki brzmi: „DOM LEKARZA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ------
2. Spółka może używać skróconej nazwy, która brzmi: „DOM LEKARZA” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. --------------------------------------------------------------

§3
Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. -------------------------------------------------------------------

§4
Spółkę zawiera się na czas nieoznaczony . -------------------------------------------------------------

§5
Spółka prowadzić będzie działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej . -------------------

§6
Na obszarze swego działania spółka może tworzyć oddziały, filie, zakłady, punkty usługowe i handlowe, a także wchodzić do innych spółek w kraju i za granicą z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. ----------------------------------------------------

§7
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa prowadzona na rachunek własny lub osób trzecich w zakresie określonym w Polskiej Klasyfikacji Działalności jako: --------------------------------------------------------------------------
a) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana----------------------------------------------------------------------------------
b) 86.2 Praktyka lekarska ----------------------------------------------------------------------------
c) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna --------------------------------------------------------
d) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych ----------------------------------------------------
e) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana ---------------------------------------------------------------------------------
f) 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych --------------------------------------------------------------------------------
g) 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych --------------------------------------------------------------------------------
h) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania ----
i) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne ----------------------------------
j) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) -------------------------------------------------------------------------------------------
k) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna -----------------------------------
l) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów ---------------------------------------------
m) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami -------------------------------------------------------------------------------------
n) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany -------
o) 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ---------------------------------------------------------------------------------
p) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek --------------------
q) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego ----------------------------------------------------------------------------------------
r) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem -----------------------------------------
s) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki ---------------------
t) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi ---------
u) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych ----------------------------------------------------------------------------------
v) 85.5 Pozaszkolne formy edukacji ---------------------------------------------------------------
w) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem ------------------------------------------
x) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ---------------
y) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----
z) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach. ---

§8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych ) i dzieli się na 180 (sto osiemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł ( pięćset złotych) każdy udział. ---------------------------------------------------------------------------------
2. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział .-----------------------------------------------------
3. Wpłaty na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym mogą być wnoszone gotówką lub wkładem niepieniężnym.------------------------------------------------------------------------------
4. W Kapitale zakładowym Spółki wszystkie 180 udziałów obejmuje Śląska Izba Lekarska w Katowicach. ------------------------------------------------------------------------------------------

 

§9
1. W okresie do dnia 31.12.2030 roku podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych ) nie stanowi zmiany umowy spółki. ----------
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w sposób i w terminach określanych w uchwale Zgromadzenia Wspólników, która jest podejmowana jednomyślnie . ------------

§10
Organami Spółki są: ----------------------------------------------------------------------------------------
a) Zgromadzenie Wspólników, --------------------------------------------------------
b) Rada Nadzorcza, ---------------------------------------------------------------------
c) Zarząd. ---------------------------------------------------------------------------------

§11
Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Katowicach lub innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§12
Rada Nadzorcza liczy trzech członków powoływanych lub odwoływanych przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. ------------------------------------------------------------

§13
Zgromadzenie Wspólników może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie za pełnione funkcje. -------------------------------------------------------------------------------------------

§14
1. Rozporządzanie czystym zyskiem należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników. --------------------------------------------------------------------------------------------
2. Uchwała w sprawie podziału zysku podejmowana jest jednomyślnie, a w braku jednomyślności cały zysk przeznacza się na kapitał zapasowy. ---------------------------------
3. Zgromadzenie Wspólników dokonując podziału zysku może go przeznaczyć w całości lub w części na tworzenie lub zasilanie odrębnych funduszy, na podział pomiędzy wspólników oraz na inne cele. -----------------------------------------------------------------------
4. O wykorzystaniu środków zgromadzonych na funduszach decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze jednomyślnej uchwały. ----------------------------------------------------
5. Część przypadająca wspólnikom do podziału dzieli się pomiędzy nich proporcjonalnie do posiadanych udziałów, o ile uchwała Zgromadzenia nie stanowi inaczej .---------------------
6. Termin dokonania wypłaty części zysku przeznaczonej dla wspólników ustala Zgromadzenie Wspólników w drodze jednomyślnej uchwały. ----------------------------------
7. Zarząd może wypłacać wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia Zgromadzenia Wspólników wyrażonego w formie uchwały. -------------------------------------------------------------------------------------------------

§15
1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. -------------------------------------------------------------------
2. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. ------------------------------------------------------------------------------------------
3. Zarząd może otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie spraw Spółki w wysokości ustalanej przez Zgromadzenie Wspólników. -------------------------------------------------------

§16
Udziały w kapitale zakładowym mogą być umarzane. ------------------------------------------------

§17
Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§18
W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem, mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych

§19
Koszty tej umowy ponosi Wspólnik. --------------------------------------------------------------------

§20
Wypisy można wydawać również organom Spółki. -------------------------------------------------

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-04-30
Ilość odsłon artykułu 190