UCHWAŁA Nr 37/2019 ORL

 UCHWAŁA NR 37/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu
postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek
członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt.7 oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 168), postanawia:

§1
1. Zmienia się postanowienia §3 uchwały nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej w następujący sposób:

„Niezależnie od postępowania o którym mowa w §2, w stosunku do członka zalegającego z opłacaniem składki przez okres 6 miesięcy, Skarbnik ORL postanawia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w administracji albo występuje do Prezydium ORL
z wnioskiem o zaniechanie takiego postępowania ze względu na jego nieopłacalność
lub przewidywaną bezskuteczność.”
2. Zmienia się postanowienia §4 ust. 2 uchwały nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej w następujący sposób:

„2. W szczególnych przypadkach usprawiedliwionych trudną sytuacją życiową członka, Skarbnik może rozłożyć spłatę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami na nie więcej niż 48 rat miesięcznych. Do chwili całkowitego uiszczenia zaległości członek Śląskiej Izby Lekarskiej nie płacący składek pozostaje dłużnikiem.”

§2
Ustala się tekst jednolity uchwały nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                  Sekretarz                                                                                   Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                          Tadeusz Urban

 

 


Załącznik
do uchwały ORL Nr 37/2019
z dnia 17.04.2019r.


Tekst jednolity uchwały Nr 62/2016 z dnia 14.12.2016r. w sprawie trybu postępowania
w przypadkach nie wpłacania należnych składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby
Lekarskiej

 


UCHWAŁA NR 62/2016

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 grudnia 2016 roku.

 

w sprawie: trybu postępowania w przypadkach nie wpłacania należnych składek
członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt.7 oraz art.114 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 522), stosownie do postanowień zawartych w Regulaminie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Uchwały Nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 27.03.2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej ŚIL, realizując uchwałę Nr 13/2012 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 31.03.2012 w sprawie zaległych składek członkowskich, w związku z tezami zawartymi w postanowieniu Sądu Najwyższego z 11.02.2016 roku postanawia:

§1
Uznać zaprzestanie terminowego płacenia przez członków ŚIL należnej składki członkowskiej za przewinienie zawodowe, a zaleganie z opłacaniem składki za więcej niż sześć okresów miesięcznych uznać za rażące naruszenie podstawowych obowiązków członka.

§2
W stosunku do członków, którzy zalegają z opłacaniem składki przez okres dłuższy niż sześć miesięcy i nie reagują na skierowane do nich wezwanie do uregulowania zaległości w wyznaczonym dodatkowym terminie, Skarbnik ORL, zgodnie z regulaminem kieruje do OROZ zawiadomienie o popełnieniu przewinienia zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania.

§3
Niezależnie od postępowania o którym mowa w §2, w stosunku do członka zalegającego z opłacaniem składki przez okres 6 miesięcy, Skarbnik ORL postanawia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego w administracji albo występuje do Prezydium ORL z wnioskiem o zaniechanie takiego postępowania ze względu na jego nieopłacalność lub przewidywaną bezskuteczność.

§4
1. Na wniosek członka, który w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty zwrócił się z prośbą o rozłożenie zaległości na raty, Skarbnik może w uzasadnionych okolicznościach rozłożyć ich spłatę wraz z odsetkami w maksymalnie 12 ratach. Niedotrzymanie ustalonych terminów spłaty rat pociąga wszczęcie postępowania opisanego w §2 i §3.
2. W szczególnych przypadkach usprawiedliwionych trudną sytuacją życiową członka, Skarbnik może rozłożyć spłatę zadłużenia wraz z należnymi odsetkami na nie więcej niż 48 rat miesięcznych. Do chwili całkowitego uiszczenia zaległości członek Śląskiej Izby Lekarskiej nie płacący składek pozostaje dłużnikiem

§4a.
Tryb postępowania w sprawach dochodzenia przez ŚIL nieopłaconych składek członkowskich określony w paragrafach 2 i 3 niniejszej uchwały nie dotyczy członków Śląskiej Izby Lekarskiej posiadających zaległości w opłacaniu należnych składek sprzed 1 stycznia 2008 roku.

§5
Zobowiązać Skarbnika ORL do składania ORL w okresach półrocznych sprawozdania z wyników postępowań skierowanych na uzyskanie przez ŚIL zaległych składek członkowskich.

§6
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały trącą moc:
a. Uchwała Nr 12/2009 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25.04.2009 roku w sprawie wniosku o obniżenie wymiaru składki członkowskiej i wniosku o zwolnienie od składki członkowskiej,
b. Uchwała Nr 17/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18.04.2012 roku w sprawie lekarzy zalegających z płaceniem składki członkowskiej

 


                 Sekretarz                                                                                  Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                     Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-04-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 161