UCHWAŁA Nr 39/2019 ORL

 UCHWAŁA Nr 39/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na organizację VI konferencji Andrzejki Stomatologiczne

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 168), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 203.000 zł brutto (słownie: dwieście trzy tysiące złotych) na organizację VI konferencji Andrzejki Stomatologiczne.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Bodeko Hotele sp. z o.o. z siedzibą w Wiśle prowadzącej hotel Stok.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.              Skarbnik                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                               Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-04-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 205