UCHWAŁA Nr 166/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 166/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 marca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 64/2019 z dnia 23.01.2019r. w sprawie zawarcia umowy na wykonanie remontu instalacji sanitarnych
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), w związku z koniecznością wykonania robót ujętych w protokole konieczności postanawia:

§1

Zmienić §1 ust. 1 uchwały nr 64/2019 Prezydium ORL z dnia 23.01.2019r. w sprawie zawarcia umowy na wykonanie remontu instalacji sanitarnych w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie:

„1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 43.750 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) na wykonanie remontu instalacji sanitarnych od poziomu (-)2 do parteru w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.”

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Ustalić tekst jednolity uchwały nr 64/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zawarcia umowy na wykonanie remontu instalacji sanitarnych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Skarbnik                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                                      Tadeusz Urban
 

 

 Załącznik
Do uchwały nr 166/2019 Prezydium ORL
Z dnia 6.03.2019r.

Tekst jednolity uchwały nr 64/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 23.01.2019 r. w sprawie zawarcia umowy na wykonanie remontu instalacji sanitarnych

UCHWAŁA Nr 64/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie remontu instalacji sanitarnych
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 43.750 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) na wykonanie remontu instalacji sanitarnych od poziomu (-)2 do parteru w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści do umowy, Bogdanowi Soszyńskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą BOG-BUD Usługi Remontowo-Budowlane B. Soszyński z siedzibą w Katowicach.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia niezbędnych umów, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Skarbnik                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                 Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 196