UCHWAŁA Nr 198/2019 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 198/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 marca 2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351), §13 ust. 4 uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168), postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Śląskiej Izby Lekarskiej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 39.192.569,83 zł oraz zatwierdzić rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.358.009,29 zł. Sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

1. Dodatni wynik finansowy w wysokości 1.358.009,29 zł przeznaczyć na działalność statutową ŚIL.
2. Dokonać podziału zysku za 2018r. w wysokości 1.358.009,29 zł w następujący sposób:
1) równowartość kwoty odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego pożyczkowego w wysokości 284.077,35 zł przeznaczyć na zasilenie w/w funduszu. Zasilić fundusz socjalny pożyczkowy o kwotę 600.000 zł;
2) zwiększyć fundusz na kształcenie o kwotę 100,00 zł;
3) pomniejszyć fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 988.437,67 zł (koszty obsługi funduszu). Zasilić fundusz celowy pomocy społecznej o kwotę 1.000.000 zł;
4) pomniejszyć o kwotę 183.155,56 zł fundusz celowy prywatnych gabinetów.
5) różnicę z podziału zysku w wysokości 645.425,17 zł przeznaczyć na zasilenie funduszu zasadniczego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                 Skarbnik                                                                                Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                        Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-03-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-02
Ilość odsłon artykułu 207