UCHWAŁA Nr 214/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 214/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 30 maja 2012 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezesa ORL do dokonywania wpisów oraz zmian we wpisie
praktyk lekarskich do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 

Działając na podstawie art. 104 ust. 1 w związku z art. 106 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654), art. 5 pkt. 11 w związku z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 nr 219, poz. 1708) oraz na podstawie §2a uchwały nr 2/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2010 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwała co następuje:

§1
Upoważnia się Prezesa ORL do dokonywania wpisu oraz zmian we wpisie praktyk lekarskich do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

§2
Upoważnienie udzielone Prezesowi ORL dotyczy wszystkich typów praktyk, o których mowa w art. 18 ust. 1 – 6 ustawy o działalności leczniczej.

§3
1. Prezes ORL upoważniony jest do dokonania wpisu praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą po sprawdzeniu, że wniosek odpowiada warunkom wykonywania tej działalności określonym w ustawie o działalności leczniczej.
2. W razie gdy wniosek nie spełnia warunków do dokonania wpisu, Prezes ORL przekazuje sprawę do rozpatrzenia Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach lub jej Prezydium.

§4
W razie potwierdzenia, że wniosek spełnia określone ustawą warunki, Prezes ORL wydaje zarządzenie o wpisie praktyki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

§5
Zobowiązuje się Prezesa ORL do składania na ręce Prezydium ORL nie rzadziej niż raz na miesiąc informacji o liczbie dokonanych wpisów do rejestru.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Sekretarz                                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                                   Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-05-30
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2012-07-22
Ilość odsłon artykułu 6885