UCHWAŁA Nr 249/2019 Prezydium ORL

 

 UCHWAŁA Nr 249/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na pielęgnację terenów zieleni wokół budynku

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy w zakresie pielęgnacji terenów zieleni wokół budynku Domu Lekarza usytuowanego przy ul. Grażyńskiego 49a w Katowicach w wysokości 2.052 zł brutto miesięcznie.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Bronisławie Załuczkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą RJ Projekt Bronisława Załuczkowska z siedzibą w Mysłowicach.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

             Skarbnik                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jan Cieslicki                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-04-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-14
Ilość odsłon artykułu 146