UCHWAŁA Nr 256/2019 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 256/2019

 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 3 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: umowy dzierżawy ze spółką „Dom Lekarza” Sp. z o.o.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018r. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy dzierżawy ze spółką „Dom Lekarza” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na niżej wskazanych warunkach:

a) miesięczna stawka czynszu za 1 m2 wyniesie 15 zł brutto, przy czym do końca grudnia 2019r. stawka ta zostanie obniżona do kwoty 7,50 zł brutto,
b) wykaz pomieszczeń objętych umową stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Prezesa ORL w Katowicach i Skarbnika ORL w Katowicach do zawarcia umowy na warunkach określonych w ust. 1.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

             Skarbnik                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                Okręgowej Rady Lekarskiej

          Jan Cieslicki                                                         Tadeusz Urban
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-04-03
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-14
Ilość odsłon artykułu 161