UCHWAŁA NR 2/2019 XXXIX OZL

 UCHWAŁA NR 2/2019


XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 29 marca 2019 r.

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

 

XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §5 pkt. b regulaminu obrad XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2019 XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 29.03.2019 r., uchwala co następuje:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

I Część piątek godz. 14.00

1. Otwarcie Zjazdu, wprowadzenie sztandaru, hymn.
2. „Pro Memoria” – wspomnienia o zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach.
3. Powitanie Gości.
4. Wystąpienie Prezesa ORL
5. Wystąpienia zaproszonych Gości.

II Część

6. Uchwalenie regulaminu obrad.
7. Przyjęcie porządku obrad.
8. Wybór Prezydium Zjazdu.
9. Wybór Komisji Zjazdowych:
- mandatowej,
- regulaminowej,
- wniosków i uchwał,
- skrutacyjnej.
10. Informacja Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie komisji wyborczej ustalonej do przeprowadzenia głosowania w sprawie odwołania członka ORL na XXXIX Okręgowym Zjeździe Lekarzy.
11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
12. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie członka ORL, w tym głosowanie w sprawie odwołania.
13. Sprawozdanie z działalności w 2018r. Okręgowej Komisji Wyborczej.
14. Sprawozdanie z działalności w 2018r. Okręgowej Rady Lekarskiej.
15. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2018r.
16. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
17. Dyskusja nad sprawozdaniami.
18. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowej Komisji Wyborczej,
- Okręgowej Rady Lekarskiej,
- finansowego z wykonania budżetu
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
19. Uchwalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
20. Sprawozdanie z działalności w 2018r. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
21. Sprawozdanie z działalności w 2018r. Okręgowego Sądu Lekarskiego.
22. Dyskusja nad sprawozdaniami.
23. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowego Sądu Lekarskiego.
24. Uchwalenie budżetu na 2019r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad gospodarki finansowej ŚIL.
26. Dyskusja.
27. Podjęcie uchwał XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
28. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

Sekretarz                                                                                 Przewodniczący

XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                   XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś                                                                          Rafał Kiełkowski
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2019-03-29
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-06-15
Ilość odsłon artykułu 100