UCHWAŁA Nr 220/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 220/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 czerwca 2012 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

 

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „W trosce o spokojny sen – czyli alternatywy i dylematy we współczesnej protetyce”, które odbędzie się 14.09.2012 r. – ze środków Komisji Stomatologicznej
- „Aktualne i przyszłe zmiany dot. wynagradzania biegłych sądowych”, który odbędzie się 26 czerwca 2012 r. - ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
- „Kurs fotografii medycznej dla zaawansowanych”, który odbędzie się 6-9 września 2012 r.- ze środków Komisji Kultury

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Sekretarz                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                            Jacek Kozakiewicz
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-06-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-23
Ilość odsłon artykułu 5219