UCHWAŁA Nr 47/2019 ORL

UCHWAŁA Nr 47/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 maja 2019 r.

 

w sprawie: kształcenia podyplomowego realizowanego przez Śląską Izbę Lekarską


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 7 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), uchwala co następuje:

§1
1. W strukturze Biura Śląskiej Izby Lekarskiej, zwaną dalej Izbą, wyodrębnia się Ośrodek Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów, zwany dalej Ośrodkiem.
2. Ośrodkiem kieruje Kierownik Ośrodka, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biura Izby.
3. W sprawach merytorycznych związanych z organizacją kształcenia podyplomowego Kierownik Ośrodka współpracuje z Przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, organami Śląskiej Izby Lekarskiej oraz innymi komisjami problemowymi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§2
Do podstawowych zadań Ośrodka należy:
a) zapewnienie członkom Izby warunków do realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego,
b) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów,
c) kontrola podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe.

§3
1. Ustala się Regulamin prowadzenia kształcenia podyplomowego realizowanego w Śląskiej Izbie Lekarskiej, zwany dalej Regulaminem.
2. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§4
1. Realizację uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oraz Ośrodkowi.
2. Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§5
Uchyla się następujące uchwały:
1. uchwałę nr 39/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Kształcenia Lekarzy Pro Medico,
2. uchwałę nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy,
3. uchwałę nr 41/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie trybu postępowania przy dokonywaniu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy,
4. uchwałę nr 42/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie prowadzenia czynności kontrolnych wobec organizatorów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

                   Sekretarz                                                                          Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                                  Tadeusz Urban

  

 

Załącznik
do uchwały nr 47/2019 ORL w Katowicach
z dnia 22.05.2019 r.


REGULAMIN PROWADZENIA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO REALIZOWANEGO W ŚLĄSKIEJ IZBIE LEKARSKIEJ


I. ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA – DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA OŚRODKA, KURSY DOSKONALĄCE, UPRAWNIAJĄCE, KONFERENCJE, ZEBRANIA I POSIEDZENIA NAUKOWO-SZKOLENIOWE

1. Ośrodek Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów, zwany dalej Ośrodkiem, wykonuje zadania poprzez:
a) organizację i realizację dla lekarzy i lekarzy dentystów:
 kursów w ramach specjalizacji,
 kursów doskonalących, uprawniających, konferencji, zebrań i posiedzeń naukowo-szkoleniowych, zwanych łącznie dalej kursami lub kursem,
b) rejestrację organizatorów kształcenia w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, zwanym dalej rejestrem,
c) kontrolę zdarzeń edukacyjnych.
2. Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzone przez Śląską Izbę Lekarską, zwaną dalej Izbą, może być finansowane:
a) ze środków zewnętrznych,
b) ze środków własnych Izby,
c) ze środków zewnętrznych z dofinansowaniem ze środków własnych Izby,
d) z dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej.
3. Ośrodek może współpracować z podmiotami zainteresowanymi wspieraniem doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, w tym z przemysłem farmaceutycznym. Zakres i zasady współpracy w odniesieniu do poszczególnych form kształcenia określi umowa pomiędzy Izbą a współpracującym podmiotem. Umowa o współpracy zawierana jest oddzielnie do każdego tematu kształcenia lub formy kształcenia.
4. Współpraca, o której mowa w pkt. 3 opiera się na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz Kodeksie przejrzystości Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.
5. Kursy organizowane przez Izbę są dla wszystkich jej członków bezpłatne, z zastrzeżeniem punktu 6.
6. Kursy wymagające wynajęcia specjalistycznego sprzętu, użycia materiałów, odpowiednio wyposażonych pomieszczeń lub w przypadku organizacji poza siedzibą Izby, będą częściowo lub w całości odpłatne dla uczestników kursu.
7. Przy ustalaniu tematyki kursów bierze się pod uwagę:
a) zgłoszenia tematów przez konsultantów wojewódzkich w danej dziedzinie medycyny,
b) zgłoszenia tematów przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach (zwanym dalej Prezydium ORL), Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, zwaną dalej Komisją ds. Kształcenia, i inne komisje problemowe Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach (zwanej dalej ORL) oraz organy Izby,
c) zgłoszenia tematów przez członków Izby,
d) tematy, na które zapotrzebowanie wskazują badania ankietowe prowadzone w środowisku medycznym województwa śląskiego, w tym zagadnienia wskazane w kwestionariuszu oceny kursu,
e) zgłoszenia tematów z innych źródeł, pod warunkiem ich uzasadnienia i zaakceptowania przez Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Prezydium ORL.
8. Procedura organizacji kursów organizowanych lub współorganizowanych przez Izbę:
a) powiadomienie przez inicjatora zdarzenia Prezesa ORL o zamiarze organizacji zdarzenia wraz z podaniem tematu,
b) przekazanie informacji o możliwości organizacji kursu wraz z podaniem tematu
do zaopiniowania w terminie 14 dni przez Komisję ds. Kształcenia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z opinią pozytywną,
c) przedstawienie kursu na Prezydium ORL do akceptacji. Po uzyskaniu zgody, wystąpienie z wnioskiem do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia i uzyskanie wpisu do rejestru.
9. Decyzję o przystąpieniu do przetargu na organizację kursów finansowanych ze środków zewnętrznych podejmuje Prezes ORL.
10. Procedura zakupu usługi szkoleniowej od podmiotu zewnętrznego:
a) powiadomienie przez inicjatora usługi Prezesa ORL o możliwości organizacji zdarzenia wraz z podaniem tematu,
b) przekazanie informacji o możliwości organizacji kursu wraz z podaniem tematu
do zaopiniowania w terminie 14 dni przez Komisję ds. Kształcenia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z opinią pozytywną,
c) ustalenie przez Komisję ds. Kształcenia kryteriów wyboru przedmiotu zamówienia (cena, wartość merytoryczna kursu, doświadczenie wykonawcy w realizacji szkoleń dotyczących przedmiotu zamówienia),
d) organizacja konkursu ofert,
e) wybór przez Komisję ds. Kształcenia najkorzystniejszej oferty szkolenia w oparciu o ustalone kryteria,
f) przedstawienie kursu na Prezydium ORL do akceptacji,
g) przygotowanie umowy na realizację szkolenia z dokładnym określeniem obowiązków Izby i wykonawcy (materiały dydaktyczne, pomoce naukowe, ankiety oceny kursu).
11. Koordynacja techniczna organizacji kursu jest realizowana przez Ośrodek i obejmuje:
a) uzgodnienia z wykładowcą (wykładowcami),
b) przygotowanie stosownych umów,
c) rezerwacja sali,
d) zamieszczenie informacji o kursie na stronie internetowej Izby, w piśmie „Pro Medico” i jeśli zaistnieje konieczność - w innych środkach przekazu,
e) rejestracja zgłoszeń,
f) przygotowanie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w kursie,
g) ustanowienie Kierownika Administracyjnego Kursu/ Asystenta Kierownika Naukowego kursu.
12. Zgłoszenia uczestników kursu:
a) uczestnikiem kursu jest osoba, która zgłosiła się na szkolenie,
b) w kursie mogą brać udział jedynie lekarze i lekarze dentyści posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu, zgłoszenia uczestników przyjmowane są w formie elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia na stronie internetowej Izby http://www.izba-lekarska.org.pl, za wyjątkiem kursów specjalizacyjnych finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
c) jednym z warunków zakwalifikowania się na kursie jest przesłanie kompletnego dokumentu (formularza),
d) dokonanie zgłoszenia na kurs w zdeklarowanym przez uczestnika terminie kursu jest jednocześnie zaakceptowaniem terminu kursu określonego w formularzu zgłoszeniowym,
e) dokonanie zgłoszenia na kurs jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji oraz akceptacją Regulaminu,
f) w pierwszej kolejności na kurs przyjmowani są lekarze i lekarze dentyści członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach za wyjątkiem kursów specjalizacyjnych finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
g) organizator dokonuje kwalifikacji na podstawie zgłoszeń – decyduje data wpływu zgłoszenia do organizatora,
h) potwierdzenie przyjęcia na kurs Ośrodek dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej,
i) organizator nie zapewnia uczestnikom kursu zakwaterowania i wyżywienia, chyba że istnieje możliwość ich sfinansowania ze środków zewnętrznych.
13. Rezygnacja z kursu:
a) rezygnacja z kursu jest możliwa po zgłoszeniu tego faktu na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia kursu,
b) rezygnację dokonuje się poprzez przesłanie do Ośrodka informacji o rezygnacji z podaniem nazwy kursu drogą elektroniczną na adres: kursy@izba-lekarska.org.pl,
c) w przypadku wpłynięcia maila do organizatora w dniu wolnym od pracy za datę wpływu uznaje się następujący po nim dzień roboczy,
d) rezygnacja po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 13 lit. a), w przypadku gdy uczestnictwo w kursie wiązało się z koniecznością wniesienia opłaty, o której mowa w pkt. 6, powoduje, że wniesiona opłata nie podlega zwrotowi,
e) Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn od niego niezależnych,
f) w przypadku niewystarczającej liczby uczestników Ośrodek może odwołać dany kurs,
g) w przypadku odwołania kursu przez Ośrodek, ma on obowiązek poinformowania o tym fakcie każdego uczestnika, wykładowców, Komisję ds. Kształcenia oraz inicjatora kursu.
14. Prawa i obowiązki uczestników kursu:
a) uczestnik kursu ma obowiązek:
 uczestniczenia we wszystkich zajęciach przewidzianych programem kursu,
 potwierdzania obecności podpisem na liście obecności,
 zaliczania modułów zgodnie z wymogami przedstawionymi przez
organizatora oraz prowadzącego zajęcia,
 informowania kierownika kursu o nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności – zaliczenia materiału w formie ustalonej przez wykładowcę,
 wypełniania anonimowego kwestionariusza oceny kursu,
 przestrzegania ustalonego przez organizatora porządku organizacyjnego,
b) uczestnik kursu ma prawo do:
 uzyskania informacji na temat organizacji i przebiegu kursu oraz umiejętności i uprawnień, jakie nabędzie po ukończeniu kursu,
 zgłaszania uwag dotyczących treści i formy zajęć teoretycznych i praktycznych.
15. Regulacje punktów 11-13 odnoszą się również do kursów organizowanych dla innych uczestników niż lekarze i lekarze dentyści.
16. Kierownik Naukowy Kursu jest wskazywany przez Komisję ds. Kształcenia i ma obowiązek:
a) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, gwarantującej przeprowadzenie szkolenia na najwyższym możliwym poziomie,
b) ustalenia szczegółowego planu zajęć objętych programem i sprawowania nadzoru nad realizacją tego planu,
c) przeprowadzenia i potwierdzenia stosownym zapisem końcowego zaliczenia
w formie przewidzianej w programie kursu,
d) udostępnienia materiałów szkoleniowych uczestnikom kursu,
e) wprowadzania innowacji do prowadzonego kursu.
17. Prawa i obowiązki wykładowców:
a) wykładowca ma obowiązek:
 punktualnego rozpoczynania zajęć oraz wykorzystania czasu dydaktycznego zgodnie z rozkładem zajęć,
 ustalania z kierownikiem kursu i organizatorem wszelkich zmian w rozkładzie zajęć,
 potwierdzania, jeżeli będzie to wymogiem, zaliczenia zajęć w formie ustalonej z kierownikiem kursu,
 udostępnienia materiałów szkoleniowych, co najmniej w formie konspektu organizatorowi kursu,
b) wykładowca ma prawo do:
 wprowadzania innowacji do prowadzonych zajęć,
 wyboru metod i form szkolenia,
 zgłaszania do kierownika kursu i organizatora wszelkich uwag dotyczących organizacji i przebiegu kursu,
 uzyskania od organizatora pełnej informacji na temat programu zajęć teoretycznych, jaki powinien być przekazany uczestnikom kursu.
18. Kierownik Administracyjny Kursu/ asystent Kierownika Naukowego Kursu ma obowiązek:
a) obsługi administracyjnej, rozliczania finansowego i dydaktycznego kursów organizowanych przez Izbę,
b) sprawowania nadzoru nad realizacją szczegółowego planu zajęć objętych programem kursu,
c) realizacji, obsługi oraz rozliczenia finansowego i dydaktycznego szkoleń finansowanych z funduszy zewnętrznych, współfinansowanych przez Unię Europejską,
d) Przygotowania sali, w tym niezbędnego sprzętu i materiałów do przeprowadzenia kursu, w uzgodnieniu z Kierownikiem Naukowym Kursu,
e) przygotowania oraz przeprowadzenia końcowego zaliczenia w formie przewidzianej w programie kursu,
f) przygotowania wniosków o realizację kursu, wymaganych w celu uzyskania wpisu kursów szkoleniowych na listę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, sprawdzanie danych w nich zawartych zgodnie z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa, w tym współpraca z konsultantami,
g) prowadzenia ewaluacji i oceny jakości kursów specjalizacyjnych
i doskonalących w oparciu o kwestionariusze ankiet i inne narzędzia oceny,
h) przygotowania raportów, analiz i niezbędnych zestawień statystycznych na potrzeby Izby i instytucji zewnętrznych, dotyczących kształcenia podyplomowego lekarzy.
19. W szkoleniach warsztatowych w miejsce Kierownika Naukowego wprowadza się funkcję koordynatora warsztatów, a funkcję wykładowców powierza się instruktorom.
20. Wynagrodzenia wykładowców:
a) wynagrodzenia wykładowców na kursach finansowanych ze środków izbowych nie mogą przekroczyć kwoty:
 kierownik naukowy kursu: 100 zł za kurs jednodniowy lub 200 zł za kurs trwający 2 lub więcej dni,
 kierownik administracyjny kursu/ asystent kierownika naukowego kursu – 100 zł za kurs jednodniowy lub 200 zł za kurs trwający 2 lub więcej dni,
 wykładowca bez tytułu naukowego – 150 zł za 1 godzinę dydaktyczną
(tj. 45 minut),
 wykładowca ze stopniem naukowym doktora – 200 zł za 1 godzinę dydaktyczną (tj. 45 minut),
 wykładowca ze stopniem naukowym doktora habilitowanego – 250 zł za 1 godzinę dydaktyczną (tj. 45 minut),
 wykładowca z tytułem profesora – 300 zł za 1 godzinę dydaktyczną (tj. 45 minut),
b) ustalenia zawarte w pkt. 20 lit. a) nie dotyczą kursów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz gdy Prezydium ORL wyraziło zgodę na odrębne zasady finansowania,
c) za kursy prowadzone w formie warsztatów za 1 godzinę dydaktyczną (tj. 45 minut) przysługuje 90% wynagrodzenia liczonego zgodnie z pkt. 20 lit. a),
d) za kursy prowadzone w formie e-learningu przysługuje wynagrodzenie liczone zgodnie z następującymi zasadami:
 w przypadku nagrywania e-learningu w trakcie trwania kursu – 50% wynagrodzenia liczonego zgodnie z punktem 20 lit. a) za każdą edycję (emisję) kursu prowadzonego w formie e-learningu,
 w przypadku nagrywania e-learningu na potrzeby kursu prowadzonego w tej formie – 100% wynagrodzenia liczonego zgodnie z pkt. 20 lit. a) za rzeczywisty czas nagrywania oraz 50% wynagrodzenia liczonego zgodnie z punktem 20 lit. a) za każdą edycję (emisję) kursu prowadzonego w formie e-learningu,
 w przypadku zakupu na potrzeby Izby kursu prowadzonego w formie e-learningu – wynagrodzenie ustala Prezydium ORL w przedziale 500-1000 zł.
e) w przypadku finansowania kursów przez podmioty zewnętrzne, wysokość stawek proponuje Komisja ds. Kształcenia, a zatwierdza Prezydium ORL w oparciu o wysokość uzyskanych dotacji,
f) Prezydium ORL może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów przejazdu i noclegów wykładowcom spoza siedziby Izby.
21. Członkowie Komisji ds. Kształcenia:
a) z tytułu działalności dydaktycznej prowadzonej w Izbie nie mogą otrzymać wynagrodzenia w danym roku powyżej kwoty 2.500 zł, w uzasadnionych przypadkach Prezydium ORL może wyrazić zgodę na zwiększenie kwoty wynagrodzenia do wysokości 10.000 zł,
b) tak jak i inni członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej nie mogą zasiadać w organach (zarządzie, radzie nadzorczej) Fundacji Pro Medico, o ile z tytułu działalności dydaktycznej prowadzonej w Izbie otrzymują wynagrodzenie w danym roku powyżej kwoty 2.500 zł,
c) będący Kierownikiem Naukowym kursu, Kierownikiem Administracyjnym Kursu/ koordynatorem warsztatów, wykładowcą kursu nie mogą uczestniczyć w głosowaniu w przedmiocie opiniowania lub akceptacji tego kursu.
22. Obowiązki związane z organizacją kursu:
a) Kierownik Administracyjny Kursu w pierwszym dniu przekazuje uczestnikom kursu informację dotyczącą:
 organizacji i przebiegu kursu,
 obowiązkowych zaliczeń modułów teoretycznych,
 sposobu zaliczenia kursu,
b) każdy uczestnik w pierwszym dniu kursu otrzymuje harmonogram zajęć teoretycznych i praktycznych. Dodatkowo harmonogram umieszczany jest na tablicy ogłoszeń, znajdującej się przy sali wykładowej 010,
c) w przypadku prowadzonych zajęć praktycznych uczestnicy kursu zostają podzieleni na grupy,
d) jeżeli istnieje wymóg formalny, każdy kurs kończy się zaliczeniem przeprowadzonym przez kierownika kursu w formie określonej programem kursu,
e) organizator po zakończeniu kursu wydaje zaświadczenie stanowiące potwierdzenie uczestniczenia i zaliczenia kursu. Zaświadczenie podpisywane jest przez kierownika naukowego kursu oraz Prezesa ORL lub inną wskazana przez niego osobę - członka Prezydium ORL,
f) Kierownik Administracyjny Kursu zbiera opinie o kursie, a po ich analizie – wspólnie z Kierownikiem Naukowym Kursu podejmuje stosowne działania zmierzające do doskonalenia jakości kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
g) organizator prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń oraz przechowuje dokumentację z kursu przez okres wymagany przepisami prawa.

II. KURSY W RAMACH SPECJALIZACJI

1. Uczestnictwo w kursach specjalizacyjnych organizowanych przez Śląska Izbę Lekarską jest nieodpłatne i nie może być uzależnione od jakichkolwiek opłat dodatkowych ani udziału w innych odpłatnych szkoleniach (np. za udział w konferencji połączonej lub odbywającej się równocześnie z kursem specjalizacyjnym, narzucanie miejsca zakwaterowania w czasie kursu, inne dodatkowe zajęcia włączone w organizację lub program kursu, zakup materiałów szkoleniowych a także wszelkie inne obligatoryjne warunki do odpłatnego spełnienia warunkujące uczestniczenie w kursie).
2. Kursy w ramach specjalizacji prowadzone przez Śląską Izbę Lekarską mogą być finansowane:
a) ze środków własnych Izby,
b) ze środków zewnętrznych,
c) ze środków zewnętrznych z dofinansowaniem ze środków własnych Izby.
3. Procedura organizacji kursów w ramach specjalizacji, finansowanych ze środków własnych:
a) powiadomienie przez inicjatora kursu Prezesa ORL o możliwości organizacji zdarzenia wraz z podaniem tematu,
b) przekazanie informacji o możliwości organizacji kursu wraz z podaniem tematu do zaopiniowania w terminie 14 dni przez Komisję ds. Kształcenia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie równoznaczny z opinią pozytywną,
c) przekazanie informacji o możliwości organizacji kursu wraz z podaniem tematu oraz opinią Komisji ds. Kształcenia do rozpatrzenia przez Prezydium ORL,
d) po uzyskaniu akceptacji Prezydium ORL, wystąpienie z wnioskiem o zaopiniowanie programu kursu do konsultanta krajowego w danej dziedzinie medycyny i wystąpienie z wnioskiem do Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, zwanym dalej CMKP, o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia,
e) koordynacja techniczna organizacji kursu jest realizowana przez Ośrodek i obejmuje:
 uzgodnienia z wykładowcą (wykładowcami),
 przygotowanie stosownych umów,
 rezerwacja sali, przygotowanie sali, w tym materiałów i stanowisk do przeprowadzenia kursu,
 zamieszczenie informacji o kursie na stronie internetowej Izby, w piśmie „Pro Medico” i jeśli zaistnieje konieczność - w innych środkach przekazu,
 rejestracja zgłoszeń,
 przygotowanie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w kursie.
4. Zasady dotyczące Kierownika Naukowego Kursu, Kierownika Administracyjnego/Asystenta Kierownika Naukowego kursu, wykładowców i uczestników kursu - o ile nie są określone odrębnymi umowami – obowiązują zgodnie z punktami 12, 13, 16-19 i 22 niniejszego Regulaminu.
5. W kursach w ramach specjalizacji finansowanych ze środków własnych pierwszeństwo kwalifikacji mają członkowie Izby.
6. Warunki uczestnictwa, organizacji oraz realizacji kursów w ramach specjalizacji finansowanych ze środków zewnętrznych (np. przez CMKP, z funduszy unijnych) określają oddzielne umowy.
7. Ośrodek może organizować następujące formy szkolenia teoretycznego oraz praktycznego:
a) kurs specjalizacyjny wprowadzający do odbywania danego szkolenia specjalizacyjnego, obejmujący w szczególności:
 podstawy dobrej praktyki lekarskiej, w tym zasady praktyki opartej na rzetelnych i aktualnych publikacjach,
 podstawy farmakoekonomiki,
 formalnoprawne podstawy doskonalenia zawodowego lekarzy,
 podstawy onkologii,
 wprowadzenie do przedmiotów klinicznych objętych programem danego szkolenia specjalizacyjnego,
b) kursy specjalizacyjne właściwe dla danej specjalizacji obejmujące zakres wiedzy określonej w programie danej specjalizacji;,
c) jednolity dla wszystkich specjalności, z wyjątkiem szkolenia specjalizacyjnego
w dziedzinie medycyny ratunkowej, kurs w zakresie ratownictwa medycznego,
d) jednolity dla wszystkich specjalizacji, z wyjątkiem szkolenia specjalizacyjnego
w dziedzinie zdrowia publicznego, kurs specjalizacyjny w zakresie zdrowia publicznego – zakończony kolokwium, obejmujący w szczególności:
 orzecznictwo lekarskie,
 promocję i profilaktykę zdrowotną,
 epidemiologię,
 bioetykę,
 organizację i ekonomikę zdrowia,
e) jednolity dla wszystkich specjalności kurs w zakresie prawa medycznego.
8. Jeśli nie określa tego odrębnie umowa z CMKP, stosuje się stawki wynagrodzenia określone w części I punkcie 20.


III. REJEST PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY

1. Ośrodek rozpatruje wnioski podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Ośrodek jest zobowiązany sprawdzić kompletność dokumentów złożonych przez podmiot ubiegający się o wpis, w tym ustalić czy uiszczono opłatę od wniosku.
3. Jeżeli wniosek nie ma braków formalnych, Ośrodek przekazuje wniosek Komisji ds. Kształcenia. Komisja ds. Kształcenia wydaje opinię co do wniosku.
4. Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia przekazuje Prezydium ORL wniosek podmiotu ubiegającego się o wpis wraz z opinią Komisji ds. Kształcenia.
5. Prezydium ORL, działając z upoważnienia ORL, podejmuje uchwałę w sprawie wpisu/ zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez ORL po uprzednim sprawdzeniu czy podmiot ubiegający się o wpis/ zmianę wpisu spełnia wszystkie warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego. Uchwałę przesyła się niezwłocznie organizatorowi kształcenia.
6. Akta rejestrowe prowadzi Ośrodek. Akta rejestrowe zawierają:
a) wnioski wraz z załącznikami do wniosków oraz dowodami uiszczenia opłaty,
b) uchwały,
c) inne dokumenty zgromadzone w czasie postępowania rejestrowego.


IV. KONTROLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA
1. Kontrolę podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów powierza się Ośrodkowi.
2. W czasie kontroli sprawdzana jest prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu kształcenia, jakość kształcenia, spełnienie innych warunków prowadzenia szkolenia podyplomowego.
3. ORL upoważnia Prezydium ORL do powoływania zespołów kontrolujących do przeprowadzenia kontroli u organizatora szkolenia. Zespół kontrolujący liczy co najmniej 2 osoby.
4. W skład zespołu kontrolującego powołuje się osoby z grona Komisji ds. Kształcenia i pracowników Ośrodka.
5. Zespół kontrolujący otrzymuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie należy okazać organizatorowi kształcenia, którego kontrola dotyczy.
6. Członkom zespołu kontrolującego przysługuje zwrot kosztów dojazdu zgodnie z zasadami ogólnymi oraz wynagrodzenie w formie ryczałtu w kwocie 100 zł.
  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-05-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 157