UCHWAŁA Nr 51/2019 ORL

UCHWAŁA Nr 51/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 maja 2019 r.


w sprawie: zmiany uchwały nr 36/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu dochodzenia niezapłaconych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), uwzględniając opinię Komisji Finansowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:

§1

Zmienić uchwałę nr 36/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu dochodzenia niezapłaconych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej w ten sposób, że:

1. §2 otrzymuje następujące brzmienie:
„§2

Po bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu, w którym lekarz winien uregulować zadłużenie, Skarbnik ORL przygotowuje i przekazuje Prezesowi ORL materiały umożliwiające wydanie tytułu wykonawczego.”

2. §3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§3

1. Prezes ORL inicjuje postępowanie egzekucyjne na podstawie przygotowanego przez Skarbnika ORL materiału.
2. Upoważnia się Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym podpisywania upomnień.”.

§2

Ustalić tekst jednolity uchwały nr 36/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu dochodzenia niezapłaconych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                   Sekretarz                                                                         Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

               Krystian Frey                                                               Tadeusz Urban

  

Załącznik
do uchwały nr 51/2019 ORL w Katowicach
z dnia 22.05.2019 r.


Tekst jednolity uchwały nr 36/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu dochodzenia niezapłaconych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zmienionej uchwałą nr 51/2019 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 22 maja 2019 r.


UCHWAŁA Nr 36/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

w sprawie: trybu dochodzenia niezapłaconych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.), §15 i §16 uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej oraz §16 ust. 1 lit. e) Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12/2014 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach,
mając na uwadze dotychczasowe działania podejmowane w celu wyegzekwowania zaległych składek i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, postanawia:

§1

W razie stwierdzenia, że lekarz zalega z zapłatą składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy lub zasądzonych od niego w związku z prowadzonym przeciwko temu lekarzowi postępowaniem w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej kosztów tego postępowania, Skarbnik ORL kieruje do lekarza upomnienie w oparciu o obowiązujące przepisy dla dochodzenia należności pieniężnych w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wzór upomnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wraz z upomnieniem do lekarza kierowane jest ostateczne wezwanie do zapłaty. Wzór ostatecznego wezwania do zapłaty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Po bezskutecznym upływie 14-dniowego terminu, w którym lekarz winien uregulować zadłużenie, Skarbnik ORL przygotowuje i przekazuje Prezesowi ORL materiały umożliwiające wydanie tytułu wykonawczego.”

§3

1. Prezes ORL inicjuje postępowanie egzekucyjne na podstawie przygotowanego przez Skarbnika ORL materiału.
2. Upoważnia się Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w tym podpisywania upomnień.”.

§4

Zobowiązać Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do składania półrocznych sprawozdań z liczby skierowanych do lekarzy upomnień, wystawionych tytułów wykonawczych, kwoty zaległości i wysokości dokonanych lub wyegzekwowanych wpłat.

§5

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§6

Uchyla się uchwałę Nr 24/2009 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie trybu dochodzenia niezapłaconych składek członkowskich.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Sekretarz                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                              Tadeusz Urban

 Załącznik nr 1
do uchwały nr 36/2019 ORL w Katowicach
z dnia 17.04.2019 r.


Katowice, dnia ………………………………

Śląska Izba Lekarska z siedzibą w Katowicach
ul. Grażyńskiego 49a
40-126 Katowice
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
(imię i nazwisko oraz adres zobowiązanego)

UPOMNIENIE nr ……

Zgodnie z art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) wzywa się do uregulowania następujących należności pieniężnych:

Lp. Rodzaj należności Okres Kwota należności
(w zł) Rodzaj odsetek za zwłokę Odsetki na dzień wystawienia upomnienia (w zł) Suma
(w zł)
1.
2.
3.
4.

Suma
Koszty upomnienia
Razem

Stawka odsetek za zwłokę obowiązująca na dzień wystawienia upomnienia, według której należy obliczyć dalsze odsetki, wynosi ………………………..

Należności objęte upomnieniem (wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi na dzień wpłaty i kosztami upomnienia) należy uiścić w terminie 14 dni od dnia doręczenia upomnienia w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej lub na rachunek bankowy …………………………………..

W przypadku niedokonania wpłaty w terminie sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, co spowoduje powstanie obowiązku uiszczenia kosztów egzekucyjnych, które są zaspakajane w pierwszej kolejności.


Skarbnik
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach


Załącznik nr 2
do uchwały nr 36/2019 ORL w Katowicach
z dnia 17.04.2019 r.

Katowice, dnia ………………………………

Szanowna Pani, Szanowny Pan

………………………………..
……………………………….

Śląska Izba Lekarska w Katowicach informuje, że Pani/ Pana zaległości:
- z tytułu nieopłaconych składek członkowskich na dzień …...... wynosi … zł, w tym … zł tytułem należności głównej oraz … zł tytułem odsetek ustawowych*
- z tytułu kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej na dzień ……….. wynosi ………… zł*

W związku ze stwierdzoną zaległością w załączeniu przesyłam

UPOMNIENIE,
KTÓRE JEST FORMĄ OSTATECZNEGO WEZWANIA DO ZAPŁATY

stosowaną w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 116 ustawy o izbach lekarskich nieopłacone w terminie składki członkowskie/oraz*/kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej* podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wpłaty należy dokonać niezwłocznie na swoje indywidualne konto bankowe o numerze:
……………………………………………….…..
lub w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej.

Informujemy, że brak zapłaty zaległości skutkować będzie:
- skierowaniem do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach zawiadomienia o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego w przypadku nieuregulowania zaległości w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma,
- skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego po upływie 14 dni od dnia doręczenia upomnienia.

Przypominamy także, że lekarz ma obowiązek aktualizowania danych w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach w terminie 30 dni od ich zmiany. W przypadku braku aktualizacji przyjmuje się, że dane zawarte w rejestrze są aktualne, a w konsekwencji pisma wysłane na ostatni wskazany w rejestrze adres uznane będą za skutecznie doręczone.

                 Skarbnik                                                            Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                             Okręgowej Rady Lekarskiej
             w Katowicach                                                  w Katowicach

 

Załączniki:
- składki członkowskie – informacja,*
- aktualizacja danych – informacja
* niepotrzebne skreślić
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE - INFORMACJA

I. Członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej zobowiązani są do terminowego opłacania składki członkowskiej. Składkę za dany miesiąc uiszcza się do końca każdego miesiąca. Składkę członkowską można również opłacać z wyprzedzeniem. Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe.

II. Od 1 stycznia 2015 roku wysokość składki członkowskiej wynosi 60,00 złotych. Wysokość składki opłacanej przez lekarza odbywającego staż podyplomowy wynosi 10,00 złotych.

III. Wpłaty tytułem składki członkowskiej należy dokonywać:
 przelewem na indywidualne konto
 w kasie Śląskiej Izby Lekarskiej znajdującej się na 2 piętrze w budynku Domu Lekarza w Katowicach. Kasa czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 16:00, piątek – 8:00-15:00.

IV. Z obowiązku płacenia składki członkowskiej zwolnione są osoby, które:
 ukończyły 75. rok życia. Zwolnienie powstaje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym lekarz osiągnął wiek 75 lat.
 złożyły do Śląskiej Izby Lekarskiej pisemne oświadczenie o nieosiąganiu przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem emerytury i renty. Zwolnienie powstaje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym lekarz złożył w Śląskiej Izbie Lekarskiej wymagane oświadczenie. Zwolnienie ma charakter czasowy i przysługuje przez okres nie osiągania ww. przychodów.

V. Członek Śląskiej Izby Lekarskiej, który z przyczyn losowych zalega z opłacaniem składki i z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie uregulować należności poprzez jednorazową wpłatę, może ubiegać się o rozłożenie zaległości na raty składając wniosek wraz z uzasadnieniem do Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Wniosek o rozłożenie należności na raty można składać osobiście w biurze podawczym Śląskiej Izby Lekarskiej, za pośrednictwem wrzutni czynnej całą dobę, zlokalizowanej na parterze budynku Domu Lekarza lub drogą mailową na adres: skladki@izba-lekarska.org.pl. W razie pozytywnego rozpatrzeniu prośby o rozłożenie na raty zaległości z tytułu nie zapłaconych składek, Członek Izby otrzymuje pisemną (mailową) informację z harmonogramem spłaty zadłużenia.

VI. Zobowiązanie z tytułu nie opłaconych składek nie jest umarzane, bez względu na przyczyny jego powstania.

VII. Członek Śląskiej Izby Lekarskiej przebywający/pracujący za granicą pozostaje zobowiązany do opłacania składki członkowskiej, chyba że złoży oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu w Polsce. Złożenie oświadczenie o zrzeczeniu nie zwalnia z obowiązku uregulowania zaległości składkowych.

VIII. Od stycznia 2015 r. z każdej opłaconej składki na koncie Członka Śląskiej Izby Lekarskiej pozostaje 10,00 zł, które lekarz może przeznaczyć na opłacenie udziału w konferencjach medycznych, sympozjach lub na literaturę fachową.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.izba-lekarska.org.pl
w zakładce SKŁADKI.
Kontakt z Działem Księgowo-Finansowym - nr tel.: (32) 60 44 231

 

AKTUALIZACJA DANYCH LEKARZA - INFORMACJA


I. Zmiany w okręgowym rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów

Lekarz jest zobowiązany do aktualizowania danych w okręgowy rejestrze lekarzy i lekarzy dentystów w ciągu 30 dni od zaistnienia zdarzenia, w tym o:

1. zmianie w adresie zamieszkania (telefonicznie i pisemnie)

2. zmianie nazwiska (należy przedstawić aktualny dokument potwierdzający zmianę np. akt małżeństwa lub dowód osobisty)

3. zmianie miejsca zatrudnienia (należy przesłać kopię świadectwa pracy, umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu)

4. zakończeniu zatrudnienia i przejściu na emeryturę (należy przesłać kopię świadectwa pracy lub oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu oraz decyzję o przyznaniu emerytury lub renty).

Kontakt z Działem Rejestru - nr tel.: (32) 60 44 210

II. Zmiany w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich

Lekarz jest zobowiązany do dokonywania zmian w księgach rejestrowych praktyki lekarskiej, tj. zgłaszania zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Kontakt ze Stanowiskiem ds. Prywatnych Praktyk - nr tel.: (32) 60 44 220

  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-05-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 112