UCHWAŁA Nr 58/2019 ORL

UCHWAŁA NR 58/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.
 

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 228 pkt. 1 i 231 §2 pkt. 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.) w związku z art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965), postanawia, co następuje:

§1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. w Katowicach sporządzone na dzień 31.12.2018 r., wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 35.952,68 zł oraz zatwierdzić rachunek zysków i strat spółki za okres od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący stratę w wysokości 28.655,68 zł. Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

                 Sekretarz                                                                                   Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

              Krystian Frey                                                                         Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 101