UCHWAŁA Nr 70/2019 ORL

UCHWAŁA Nr 70/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany zasad udzielania pożyczek z Funduszu Socjalnego ŚIL


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt. 19 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965 tj.) kontynuując chęć udzielania lekarzom i lekarzom dentystom członkom Śląskiej Izby Lekarskiej pożyczek na preferencyjnych warunkach, postanawia:

§1

W uchwale nr 16/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów udzielania zapomóg pośmiertnych, losowych, pożyczek oraz stypendiów z celowego Funduszu Pomocy OIL zmienić treść Załącznika nr 3 Zasady przyznawania pożyczek pieniężnych w ten sposób, że:
1. Punkt 8 otrzymuje brzmienie: „Umowny okres spłaty pożyczki ustala się w przedziale od 12 do 36 miesięcy.”
2. Punkt 12 otrzymuje brzmienie: „Nowej pożyczki można udzielić dopiero po całkowitym spłaceniu zobowiązań wynikających z poprzednio pobranej pożyczki, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ostatniej raty ustalonej w umowie ostatniej otrzymanej pożyczki.”.

§2

Zmienić treść §2 uchwały nr 64/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany zasad udzielania pożyczek z funduszu socjalnego, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§2
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczki z Funduszu Socjalnego na kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Komisja Socjalno-Bytowa może wyrazić zgodę na udzielenie członkowi ŚIL pożyczki do kwoty 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Pożyczka w tej wysokości może być przyznana danej osobie nie więcej niż jeden raz.
3. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących wysokości wnioskowanej pożyczki lub zasadności jej udzielenia Komisja Socjalno-Bytowa zwraca się do Prezydium ORL o podjęcie decyzji.”

§3

Ustala się:
1. tekst jednolity uchwały Nr 16/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminów udzielania zapomóg pośmiertnych, losowych, pożyczek oraz stypendiów z celowego Funduszu Pomocy OIL, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 64/2015 z dnia 9 grudnia 2015 r., uchwały nr 3/2016 z dnia 10 lutego 2016 r., uchwały nr 77/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. oraz niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. tekst jednolity uchwały nr 64/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 9 grudnia 2015 w sprawie zmiany zasad udzielania pożyczek z funduszu socjalnego, uwzględniający zmiany wynikające z uchwały nr 4/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. oraz niniejszej uchwały, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Osoby, które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały uzyskały na dotychczasowych zasadach pożyczkę w wysokości większej niż 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) nie są uprawnione do ubiegania się o kolejną pożyczkę w wysokości przewyższającej kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  


               Sekretarz                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                        Tadeusz Urban

 

Załącznik
do uchwały nr 70/2019 ORL w Katowicach
z dnia 26.06.2019 r.

Tekst jednolity

UCHWAŁA Nr 16/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: regulaminów udzielania zapomóg pośmiertnych, losowych, pożyczek oraz stypendiów z celowego Funduszu Pomocy OIL


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 19 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 219 poz. 1708 z 2009) o „izbach lekarskich” oraz §7 Uchwały XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 27.03.2010 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej ŚIL, uchwala co następuje:

§1

Z dniem 1 maja 2013 r. zmienia się regulaminy udzielania zapomóg pośmiertnych, zapomóg losowych oraz pożyczek stanowiące załączniki do uchwały Nr 21/1999 ORL z dnia 9.06.1999 roku o Funduszu Pomocy ŚIL, które otrzymują odpowiednio brzmienie jak w Załącznikach 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§2

Zasady wypłacania stypendiów ze środków Funduszu Pomocy ŚIL ustala odrębna uchwała ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.


                Sekretarz                                                                     Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej 
            Andrzej Postek                                                        Jacek Kozakiewicz

 

Załącznik Nr 1
do uchwały ORL Nr 16/2013
z dnia 24.04.2013 r.


ZASADY PRZYZNAWANIA
ZAPOMOGI POŚMIERTNEJ

§1
1 Zapomogę pośmiertną przyznaje Przewodniczący Komisji Socjalno–Bytowej ORL osobie pozostającej do dnia śmierci członka ŚIL we wspólnym z nim gospodarstwie.
2 W razie gdy uprawnionymi do zapomogi pośmiertnej jest więcej niż jedna osoba, wypłacana jest jedynie jedna zapomoga z zachowaniem pierwszeństwa określonego w ust. 3.
3 Uprawnionymi do zapomogi pośmiertnej są w kolejności:
a małżonek / małżonka albo partner /partnerka zmarłego członka ŚIL
b dziecko zmarłego członka ŚIL
c rodzice i rodzeństwo zmarłego członka ŚIL
4 W razie gdy uprawnionymi do otrzymania zapomogi pośmiertnej są dzieci lub rodzeństwo zmarłego członka ŚIL, zapomoga wypłacana jest do rąk jednego z uprawnionych wskazanych jednomyślnie przez pozostałych, a w braku takiego wskazania uprawnionemu wyznaczonemu przez Przewodniczącego Komisji Socjalno-Bytowej ORL.

§2
1 Osoba ubiegająca się o wypłatę zapomogi pośmiertnej winna złożyć do Komisji Socjalno-Bytowej pisemny wniosek o przyznanie zapomóg nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci członka ŚIL.
2 Do wniosku należy dołączyć odpis aktu zgonu oraz w razie konieczności wskazanie o którym mowa w §1 ust.4.

§3
Wysokość zapomogi pośmiertnej ustala Prezydium ORL.

 

 

Załącznik Nr 2
do uchwały ORL Nr 16/2013
z dnia 24.04.2013 r.


ZASADY PRZYZNAWANIA
ZAPOMOGI LOSOWEJ

§1
1 Prawo do świadczeń z funduszu pomocy w formie zapomogi losowej mają członkowie ŚIL oraz pracownicy biura ŚIL w razie gdy dotknęło ich wydarzenie losowe.
2 Zapomoga przyznawana w związku z określonym wydarzeniem losowym jest świadczeniem jednorazowym, lecz w uzasadnionych przypadkach może być przyznana w formie świadczenia okresowego.

§2
Za wydarzenia losowe uważa się:
a śmierć osoby z rodziny członka ŚIL pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie
b wypadki losowe związane ze znaczną utratą mienia (pożar, kradzież itp.)
c wypadki losowe powodujące utratę zdrowia, okresowo uniemożliwiające wykonywanie zawodu w ogóle lub w dotychczasowym zakresie
d drastyczne pogorszenie sytuacji materialnej w związku z utratą możliwości zarobkowania.

§3
1 Zapomogę przyznaje Komisja Socjalno-Bytowa ORL na pisemny wniosek ubiegającego się, podejmując w tym przedmiocie jednomyślną (liczą się głosy „za” przy braku „przeciw”) uchwałę.
2 Wniosek o przyznanie zapomogi mogą składać:
a członkowie ŚIL oraz osoby sprawujące stałą opiekę nad członkiem ŚIL
b pracownicy biura.
3 W razie braku jednomyślności przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie przyznania zapomogi lub w razie odmowy jej przyznania, Komisja przekazuje decyzję wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu, a w szczególnych przypadkach także Prezydium ORL.
4 Uprawnienie do złożenia wniosku przez członków ŚIL o przyznanie zapomogi obejmuje także możliwość składania wniosków o przyznanie zapomogi nie dla siebie. W takiej sytuacji wniosek powinien być podpisany przez co najmniej 2 lekarzy – członków ŚIL, którzy jednocześnie oświadczają, że działają za zgodą osoby, której ma być przyznana zapomoga.


§4
Zasadność przyznania zapomogi, jej wysokość, a w przypadku świadczenia okresowego częstotliwość i okres świadczenia będzie rozpatrywana każdorazowo indywidualnie przez Komisję Socjalno-Bytową ORL.
§5
1 Maksymalną wysokość zapomóg przyznawanych przez Komisję Socjalno-Bytową ORL ustala Prezydium ORL w drodze uchwały.
2 W szczególnych okolicznościach Prezydium ORL na wniosek Komisji Socjalno-Bytowej może jednorazowo przyznać zapomogę w wysokości wyższej od maksymalnej ustalonej w uchwale ramowej.

 

 

Załącznik Nr 3
do uchwały ORL Nr 16/2013
z dnia 24.04.2013 r.


ZASADY PRZYZNAWANIA
POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH

1. Członkowie ŚIL, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składki członkowskiej oraz pracownicy Biura ŚIL mogą ubiegać się o pożyczkę pieniężną.
2. Pisemny wniosek o udzielenie pożyczki, którego wzór stanowi załącznik nr 4, składa się do Komisji Socjalno-Bytowej ORL.
3. Warunkiem udzielenia pożyczki jest złożenie zabezpieczenia spłaty pożyczki przez dwóch poręczycieli. Pożyczkobiorca będący członkiem ŚIL zobowiązany jest przedstawić dla złożenia zabezpieczenia spłaty pożyczki dwóch poręczycieli, członków ŚIL nie mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
4. Pożyczki udzielane z funduszu pomocy są oprocentowane. Wysokość stopy procentowej ustalana jest uchwałą ORL.
5. Wysokość udzielanych pożyczek jest uzależniona od możliwości finansowych ŚIL i ustalana jest uchwałą ORL.
6. Pożyczki udzielane są według kolejności poprawnie złożonych kompletnych wniosków. W szczególnie uzasadnionych wypadkach losowych pożyczka może być udzielona z pominięciem ustalonej kolejności.
7. Udzielona pożyczka podlega spłacie w sposób ustalony przy jej przyznawaniu.
8. Umowny okres spłaty pożyczki ustala się od 12 do 36 miesięcy.
9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiszczać raty w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca na konto ŚIL począwszy od następnego miesiąca od daty pobrania pożyczki.
10. Od niespłaconych w terminie rat nalicza się odsetki w wysokości połowy odsetek ustawowych.
11. W przypadku ustania członkostwa ŚIL lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem ŚIL zwrot pożyczki staje się natychmiast wymagalny.
12. Nowej pożyczki można udzielić dopiero po całkowitym spłaceniu zobowiązań wynikających z poprzednio pobranej pożyczki, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ostatniej raty ustalonej w dotychczasowej umowie pożyczki.
13. Wniosek o przyznanie pożyczki rozpatruje Komisja Socjalno-Bytowa ORL ustalając czy spełnione są warunki niezbędne do jej udzielenia, a następnie kieruje wniosek do Skarbnika ORL, który w miarę posiadanych na ten cel środków zawiera umowę pożyczki.
14. W razie śmierci pożyczkobiorcy osoby zobowiązane do spłaty pożyczki (poręczyciele, spadkobiercy) mogą wystąpić do Prezydium ORL z wnioskiem o umorzenie długu. Wniosek winien zawierać uzasadnienie.
15. Prezydium, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalno-Bytowej ORL, podejmuje ostateczną uchwałę w przedmiocie umorzenia długu w całości lub części.

 


Załącznik 2
do uchwały nr 70/2019 ORL w Katowicach
z dnia 26.06.2019r.


Tekst jednolity


UCHWAŁA Nr 64/2015

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: zmiany zasad udzielania pożyczek z funduszu socjalnego


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 5 pkt. 19 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.) postanawia:

§1
Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 16/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2013 roku ustalającego zasady udzielania pożyczek z Funduszu Socjalnego ŚIL, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczki z Funduszu Socjalnego na kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Komisja Socjalno-Bytowa może wyrazić zgodę na udzielenie członkowi ŚIL pożyczki do kwoty 40.000,00 złotych ( słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Pożyczka w tej wysokości może być przyznana danej osobie nie więcej niż jeden raz.
3. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących wysokości wnioskowanej pożyczki lub zasadności jej udzielenia Komisja Socjalno-Bytowa zwraca się do Prezydium ORL o podjęcie decyzji.

§3
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 ustala się wysokość oprocentowania pożyczek na 2% w skali rocznej od udzielonej pożyczki.
2. Wysokość odsetek od pożyczek udzielanych uprawnionym członkom Śląskiej Izby Lekarskiej będących posiadaczami Karty Dużej Rodziny Lekarskiej, ustala się na 1,0% w stosunku rocznym od udzielonej pożyczki.

§4
Zobowiązuje się Komisję Socjalno-Bytową do przestrzegania ustalonych warunków przyznawania pożyczek z funduszu socjalnego.

§5
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL.

§6
1. Uchyla się uchwałę nr 69/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 22.10.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości i oprocentowania pożyczek z Funduszu Pomocy.
2. Wnioski o udzielenie pożyczek złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatruje się na dotychczasowych zasadach.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

 

             Skarbnik                                                                           Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej 

           Jerzy Rdes                                                                  Jacek Kozakiewicz 
 

 

 

Załącznik 

do uchwały ORL nr 64/2015
z dnia 9.12.2015r.


ZASADY PRZYZNAWANIA
POŻYCZEK PIENIĘŻNYCH

1. Członkowie ŚIL, którzy nie mają zaległości w opłacaniu składki członkowskiej oraz pracownicy Biura ŚIL mogą ubiegać się o pożyczkę pieniężną.
2. Pisemny wniosek o udzielenie pożyczki, którego wzór stanowi załącznik nr 4, składa się do Komisji Socjalno-Bytowej.
3. Warunkiem udzielenia pożyczki jest złożenie zabezpieczenia spłaty pożyczki przez dwóch poręczycieli. Pożyczkobiorca będący członkiem ŚIL zobowiązany jest przedstawić dla złożenia zabezpieczenia spłaty pożyczki dwóch poręczycieli, członków ŚIL nie mających zaległości w opłacaniu składek członkowskich.
4. Pożyczki udzielane z funduszu pomocy są oprocentowane. Wysokość stopy procentowej ustalana jest uchwałą ORL.
5. Wysokość udzielanych pożyczek jest uzależniona od możliwości finansowych ŚIL i ustalana jest uchwałą ORL.
6. Pożyczki udzielane są według kolejności poprawnie złożonych kompletnych wniosków. W szczególnie uzasadnionych wypadkach losowych pożyczka może być udzielona z pominięciem ustalonej kolejności.
7. Udzielona pożyczka podlega spłacie w sposób ustalony przy jej przyznawaniu.
8. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 36 miesięcy.
9. Pożyczkobiorca zobowiązany jest uiszczać raty w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca na konto ŚIL począwszy od następnego miesiąca od daty pobrania pożyczki.
10. Od niespłaconych w terminie rat nalicza się odsetki w wysokości połowy odsetek ustawowych.
11. W przypadku ustania członkostwa ŚIL lub rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem ŚIL zwrot pożyczki staje się natychmiast wymagalny.
12. Nowej pożyczki można udzielić dopiero po całkowitym spłaceniu zobowiązań wynikających z poprzednio pobranej pożyczki, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty ostatniej raty ustalonej w dotychczasowej umowie pożyczki.
13. Wniosek o przyznanie pożyczki rozpatruje Komisja Socjalno-Bytowa ustalając czy spełnione są warunki niezbędne do jej udzielenia, a następnie kieruje wniosek do Skarbnika ORL, który w miarę posiadanych na ten cel środków zawiera umowę pożyczki.
14. W razie śmierci pożyczkobiorcy osoby zobowiązane do spłaty pożyczki (poręczyciele, spadkobiercy) mogą wystąpić do Prezydium ORL z wnioskiem o umorzenie długu. Wniosek winien zawierać uzasadnienie.
15. Prezydium, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalno-Bytowej ORL, podejmuje ostateczną uchwałę w przedmiocie umorzenia długu w całości lub części.

 


  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-08
Ilość odsłon artykułu 97