UCHWAŁA Nr 389/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 389/2019
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12.06.2019 r.

w sprawie potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zmiany wpisu do rejestru

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt. 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 168 ze zm), w związku z art. 19 ust. 3, art. 19b ust. 7, art. 19c ust. 4 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wystąpienia przez organizatora kształcenia Śląska Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Katowicach, ul. A. Mickiewicza 29 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000090-003-0012 o ponowne potwierdzenie spełnienia warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w terminie od 19.10.2019 r. do 12.07.2020r., w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy: „Metody korekcji twarzy techniką wypełnienia. Wolumetria”, „Procedury wspomagające efekty zabiegów medycyny estetycznej w obrębie twarzy”, „Zastosowanie toksyny botulinowej w korekcji zmarszczek”, „Prawo medyczne”, „Peeling – techniki podstawowe i łączone”, „Zastosowanie osocza bogatopłytkowego”, „Nici liftingujące PDO (polidioksanon) w zabiegach estetycznych twarzy”, „Leczenie nadpotliwości – wykorzystanie toksyny botulinowej”, „Mezoterapia”, „Medyczna dokumentacja fotograficzna”, „Lipoliza iniekcyjna”, „Techniki łączone w medycynie estetycznej”, „Komórki macierzyste w medycynie regeneracyjnej”, „Dietoterapia”, „Procedury wspomagające efekty zabiegów medycyny estetycznej w obrębie ciała” na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez organizatora kształcenia Śląska Wyższa Szkoła Medyczna z siedzibą w Katowicach, ul. A. Mickiewicza 29 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000090-003-0012.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia, o którym mowa w § 1, w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonym przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000090-003-0013.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o zmianie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

 

               Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                           Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-17
Ilość odsłon artykułu 61