UCHWAŁA Nr 422/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 422/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 czerwca 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie remontu pomieszczeń na V piętrze

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 965) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 120.000 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych) na wykonanie remontu pomieszczeń na V piętrze (pokój 501 wraz z 504) w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Zawrzeć stosowne umowy na wykonanie remontu pomieszczeń na V piętrze tj. prac budowlanych i instalacyjnych oraz wyposażenie.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia niezbędnych umów, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

    

                 Skarbnik                                                                                Prezes
   Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

              Jan Cieślicki                                                                        Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-06-26
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-08-17
Ilość odsłon artykułu 64