UCHWAŁA Nr 71/2019 ORL

UCHWAŁA NR 71/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 lipca 2019 r.
 


w sprawie: spółki „DOM LEKARZA” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 i art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965), mając na celu wydzielenie z bieżącej działalności statutowej ŚIL działalności gospodarczej, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Prezesa Zarządu spółki „Dom Lekarza” Sp. z o.o. w Katowicach Biznes Planem spółki od 1.08.2019 do 31.12.2019 roku oraz opinią, jaką w sprawie oceny planu przedstawiła Rada Nadzorcza spółki, postanawia, co następuje:

§1
Zaakceptować projekt Biznes Planu spółki „DOM LEKARZA” sp. z o.o. od 1.08.2019 roku do 31.12.2019 roku w wersji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia warunków i zawarcia ze spółką „DOM LEKARZA” sp. z o.o. umów o oddanie jej w dzierżawę pomieszczeń w budynku Domu Lekarza w Katowicach, których wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§3
1. Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia warunków i zawarcia ze spółką „DOM LEKARZA” sp. z o.o. umów o administrowanie przez nią w imieniu i na rachunek ŚIL następującymi nieruchomościami lub lokalami:

a) Dom Lekarza Seniora z siedzibą w Sosnowcu
b) Dom Lekarza z siedzibą w Katowicach
2. Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia warunków i zawarcia ze spółką „DOM LEKARZA” sp. z o.o. umowy w zakresie prowadzenia działalności dotyczącej obsługi Bazy noclegowej w Warszawie
3. Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§4
Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do przekazania w trybie art. 23¹ kodeksu pracy do spółki „DOM LEKARZA” sp. z o.o. pracowników Śląskiej Izby Lekarskiej, którzy w zakresie obowiązków mają zadania, które przekazane zostaną spółce w ramach umów wymienionych w paragrafach 2 i 3 niniejszej uchwały.

§5
Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do udzielania spółce „DOM LEKARZA” sp. z o.o. pomocy w formie sukcesywnych pożyczek lub dopłat do kapitału zakładowego w nieprzekraczalnej łącznej wysokości 120.000 PLN z przeznaczeniem na utrzymanie przez nią płynności finansowej w okresie wdrażania działalności obejmującej zadania wymienione w zaakceptowanym Biznes Planie, jednak nie dłużej niż do 31.12.2020 roku.

§6
Zobowiązać Radę Nadzorczą spółki do składania Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach kwartalnych sprawozdań z przebiegu realizacji przedstawionego Biznes Planu.

§7
Nadzór na wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                           Tadeusz Urban

  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-07-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 30