UCHWAŁA Nr 79/2019 ORL

UCHWAŁA Nr 79/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 września 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2019 r. środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965), postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na zawarcie z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie w 2019 roku środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawach o izbach lekarskich oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w kwocie 491.618 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście złotych).

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania umowy, o której mowa w §1 uchwały.

§3

Zobowiązać Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podjęcia działań zmierzających do uzyskania pełnej kwoty rzeczywiście poniesionych kosztów w związku z realizacją zadań, o których mowa w §1 uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


               Skarbnik                                                                                        Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej 

           Jan Cieślicki                                                                               Tadeusz Urban 
 

 

  

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-09-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 32