UCHWAŁA Nr 806/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 806/2019
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 31.07.2019 r.


w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 5 pkt 11 i art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 965), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19d ust. 5 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.) t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 617 ze zm.) i § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5.12.2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. z 2006 r. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa i uchwały Nr 27/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, po rozpatrzeniu wystąpienia Optident M. Foubert, D. Stój S. J. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów, uchwala co następuje:

§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w terminie od 10.10.2019r. do 14.12.2019 r., na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w przedmiocie i zakresie obejmującym kurs „Cyfrowa ortodoncja/CS Model+”, „Cyfrowy wycisk i technologia CAD/CAM w gabinecie”, „Digital ENDO: zastosowanie tomografii stożkowej w praktyce endodontycznej”, „Kurs praktyczny oprogramowania CS 3D” na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia – przez Optident M. Foubert, D. Stój S. J. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4.

§ 2
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania. Wnioskodawcy, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, przysługuje prawo zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.
 

 

   

               Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                      Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-07-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 28