UCHWAŁA Nr 807/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 807/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 31 lipca 2019 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 965), w związku z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 537 ze zm.) i pkt. I ppkt. 8 Regulaminu prowadzenia kształcenia podyplomowego realizowanego w Śląskiej Izbie Lekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 47/2019 ORL w Katowicach z dnia 22.05.2019r., mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
1. „Szczepienia dla dorosłych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne”, który
odbędzie się w dniu 23.10.2019r.
2. „I Śląskie Dni Medycyny Stanów Nagłych”, który odbędzie się 10-12-10.2019r.
3. „RODO w twojej praktyce. Krok po kroku”, który odbędzie się 4.10.2019r.
4. „Rehabilitacja w ramach prewencji rentowej oraz rehabilitacja kompleksowa ZUS
- co lekarz medycyny pracy wiedzieć powinien”, który odbędzie się 18.09.2019r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
5. „Niebezpieczeństwa czyhające na lekarza biegłego sądowego z punktu widzenia
prokuratora”, który odbędzie się 20.09.2019r.
- ze środków Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo lekarskiego w sprawach cywilnych oraz pracy i ubezpieczeń społecznych ORL w Katowicach

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy i Lekarzy Dentystów.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    

               Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                      Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-07-31
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 30