UCHWAŁA Nr 1326/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 1326/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umów ze spółką „DOM LEKARZA” sp. z o.o.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), oraz §3 uchwały nr 71/2019 ORL w Katowicach z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie spółki „DOM LEKARZA” sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na zawarcie ze spółką „DOM LEKARZA” sp. z o.o. umów:
a) dzierżawy pomieszczeń i powierzchni dachowych Domu Lekarza w Katowicach,
b) o administrowanie dotyczących Domu Lekarza w Katowicach i Domu Lekarza Seniora z siedzibą w Sosnowcu,
c) o prowadzenie Bazy Noclegowej w Warszawie,
których brzmienie stanowi odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Tadeusz Urbana – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Jerzego Rdesa – zastępującego Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 uchwały.

§2
Upoważnić spółkę „DOM LEKARZA” sp. z o.o. do dokonywania zakupów do kwoty 2.250 zł miesięcznie na potrzeby bieżącego funkcjonowania Bazy Noclegowej w Warszawie.

§3
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 sierpnia 2019 r.
  

              Skarbnik                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                        Tadeusz Urban
  

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-08-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-13
Ilość odsłon artykułu 30