UCHWAŁA Nr 1328/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 1328/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 21 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia aneksu do umowy na świadczenie usług prawnych
 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 965) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), w związku z przekazaniem Spółce Dom Lekarza administracji i zarządu nad częścią majątku Śląskiej Izby Lekarskiej postanawia:

§1

1. Wyrazić zgodę na zawarcie aneksu do umowy z dnia 30.09.2002r. w zakresie świadczenia usług prawnych na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej i pomniejszyć wynagrodzenie do kwoty w wysokości 25.092 zł brutto miesięcznie.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Krystianowi Niczpanowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Kozik S.C. z siedzibą w Katowicach.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia aneksu do umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 września 2019 r.
     

   

              Skarbnik                                                                                   Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jan Cieślicki                                                                        Tadeusz Urban
  

  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-08-21
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-13
Ilość odsłon artykułu 25