UCHWAŁA Nr 1344/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 1344/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

 

w sprawie: zawarcia umowy na wykonanie mebli

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art.. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 965) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 29.500 zł brutto (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset złotych) na wykonanie mebli do pomieszczeń biurowych (na V i II piętrze) w obiekcie Dom Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu LOBOS Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Oddział w Katowicach.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

                 Skarbnik                                                                           Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                                   Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-08-28
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-16
Ilość odsłon artykułu 35