UCHWAŁA Nr 253/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 253/2012

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie: świadczeń pieniężnych przysługujących członkom organów izby lekarskiej,
będących pracownikami, z tytułu utraconych zarobków za czas
wykonywania czynności na rzecz organów izby lekarskiej.


Działając na podstawie na podstawie art. 5 pkt 19, art. 10 ust. 1, art. 25 pkt 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1708), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uchwala, co następuje:

§1
Członkom organów izby lekarskiej, którzy zatrudnieni są na podstawie stosunku pracy, przysługuje świadczenie pieniężne z tytułu utraconych zarobków za czas wykonywania czynności na rzecz lub zlecenie organów izby lekarskiej.

§2
Wypłata świadczenia pieniężnego, określonego w §1 niniejszej uchwały, następuje na podstawie wniosku złożonego przez lekarza będącego członkiem organu izby lekarskiej.

§3
Wysokość świadczenia pieniężnego określana będzie w oparciu o przedstawione przez lekarza zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku lub inny dokument potwierdzający wysokość utraconego zarobku.

§4
Zobowiązuje się Skarbnika ORL do realizacji niniejszej uchwały oraz do składania na ręce Prezydium ORL nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy informacji o liczbie i wysokości przyznanych świadczeń pieniężnych.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

       Zastępca Sekretarza                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                               Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-06-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2012-07-25
Ilość odsłon artykułu 5564