2013

Nr uchwały

/2013

Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w sprawie:

1

zmiany uchwały nr 55/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

2

zmiany uchwały nr 16/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie powołania komisji stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

3

odmowy przyjęcia lekarza do Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

4

zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji problemowych ORL

5

zasad podawania do publicznej wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej.

6

upoważnienia Skarbnika Śląskiej Izby Lekarskiej do podejmowania jednoosobowo decyzji o umorzeniu odsetek od zaległych składek

7

odmowy uchylenia uchwały nr 7/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza.

8

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

9

przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2012.

10

przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2012.

11

przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2013

12

ustalenia ostatecznej liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2013-2017

13

zmiany uchwały w sprawie składu komisji problemowych ORL w Katowicach.

14

wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej z rejestru

15

ustalenia wynagrodzenia za pracę w komisjach skrutacyjnych

16

regulaminów udzielania zapomóg pośmiertnych, losowych, pożyczek oraz stypendiów z celowego Funduszu Pomocy OIL

17

upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do umarzania należności

18

udzielenia pożyczki długoterminowej Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej z siedzibą we Wrocławiu

19

utworzenia Koła Samorządu Lekarzy na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Zabrzu

20

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

21

zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. z działalności w roku 2012

22

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

23

udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

24-8

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o.

29

podziału zysku Spółki „Dom Lekarza” sp. z o.o. za rok 2012

30

udzielenia Prezesowi ORL pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na Zgromadzeniu Wspólników Spółki z o.o. „Dom Lekarza”

31

udzielenia Prezesowi ORL pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Pro Medico

32

udzielenia Prezesowi ORL pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Lekarzom Seniorom”

33

odmowy uzupełnienia uchwały nr 14/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej z rejestru

34

zmiany uchwały nr 15/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę w komisjach skrutacyjnych

35

powołania Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny

36

umorzenia postępowania mającego na celu stwierdzenie niezdolności lekarki do wykonywania zawodu

37

powołania specjalnej komisji, stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

apel

w sprawie zniesienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej przez lekarzy i lekarzy dentystów wystawiających recepty pro auctore i pro familiae

38

zwołania XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach

39

udzielenia pełnomocnictwa dla Koła Samorządu

40

przyjęcia informacji dla lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej na temat poprawnych form podawania do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych

41

ustanowienia Regulaminu przyznawania Wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”

42

zmiany umowy pożyczki udzielonej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. Prof. Jana Nielubowicza

43

powołania specjalnej komisji, stwierdzającej zdolność lekarza dentysty do wykonywania zawodu

44

powołania specjalnej komisji, stwierdzającej zdolność lekarza do wykonywania zawodu

45

odmowy uchylenia uchwały nr 38/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

46

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

47

zobowiązania felczera do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

48

zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

49

opłat za czynności Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej

50

upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do dochodzenia na drodze sądowej należności od Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą rzeczywiście poniesionych przez Śląską Izbę Lekarską kosztów a przekazaną przez Ministra kwotą dotacji

51

zmiany uchwały nr 20/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku ze stwierdzeniem przerwy w wykonywaniu zawodu

52

umorzenia postępowania mającego na celu stwierdzenie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu

53

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza

54

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza dentysty

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 6176