UCHWAŁA Nr 47/2012 ORL

 

UCHWAŁA NR 47/12

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 grudnia 2012r.

 

w sprawie: przystąpienia do solidarnego ponoszenia kosztów postępowania sądowego,
prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku przeciwko
Ministerstwu Zdrowia o zapłatę kosztów poniesionych w 2011 roku
na realizację zadań przejętych od administracji państwowej

 

Na podstawie art.25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. nr 219, poz. 1708, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§1

1. Ustala się, że kosztami, które będą ponoszone solidarnie są:
1) koszty opłat sądowych,
2) koszty ekspertyz zewnętrznych.
2. Potrzeba zasięgnięcia ekspertyzy zewnętrznej musi być potwierdzona decyzją większości członków Konwentu Prezesów okręgowych rad lekarskich, podjętą:
1) na posiedzeniu Konwentu,
2) w przypadku, gdy termin posiedzenia Konwentu jest zbyt odległy w stosunku do potrzeby podjęcia decyzji przez Konwent – drogą mailową.

§2

Przyjmuje się następujący przelicznik, według którego ustalany będzie udział poszczególnych izb w ponoszonych kosztach, oparty na liczebności poszczególnych izb:
1) Beskidzka Izba Lekarska – 1,97%,
2) Bydgoska Izba Lekarska – 2,35%,
3) Dolnośląska Izba Lekarska – 8,25%,
4) Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska – 1,78%,
5) Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku – 3,64%,
6) Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie – 1,34%,
7) Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku – 6,83%,
8) Okręgowa Izba Lekarska w Gorzowie – 0,67%,
9) Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi –7,56%,
10) Okręgowa Izba Lekarska w Koszalinie – 1,00%
11) Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie – 8,93%,
12) Okręgowa Izba Lekarska w Lublinie – 5,83%,
13) Okręgowa Izba Lekarska w Płocku – 0,81%,
14) Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie – 2,46%,
15) Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie – 3,47%,
16) Okręgowa Izba Lekarska w Tarnowie – 0,93%,
17) Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie – 17,06%,
18) Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze – 1,16%,
19) Opolska Izba Lekarska – 1,85%,
20) Śląska Izba Lekarska – 9,40%,
21) Świętokrzyska Izba Lekarska – 2,66%,
22) Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska – 2,04%,
23) Wielkopolska Izba Lekarska – 8,01%.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W trakcie posiedzenia Konwentu Prezesów okręgowych rad lekarskich w Szczyrku przyjęto przez aklamację, że posiłkując się opinią wydaną przez kancelarię prof. Izdebskiego, pozew do Sądu przeciwko Ministerstwu Zdrowia o zapłatę za wykonanie w 2011 roku zadań zleconych złoży na razie Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. Propozycja wyszła od Prezesa Izby, R. Budzińskiego, który uzasadnił ją posiadaniem przez Izbę w Gdańsku rozbudowanego działu prawnego, umożliwiającego podjecie się takiego zadania. Przyjęto również, że wszystkie izby okręgowe, otrzymujące pieniądze z budżetu Ministerstwa Zdrowia, przystąpią do solidarnego ponoszenia kosztów, związanych z tym postępowaniem sądowym. Ponieważ nie należy się spodziewać, aby sprawa zakończyła się przed końcem bieżącej kadencji władz samorządu, należy ustne porozumienie z posiedzenia Konwentu w Szczyrku, przełożyć na formalną decyzję każdej okręgowej rady lekarskiej.

                 Sekretarz                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                                    Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-12-01
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 5371