UCHWAŁA Nr 366/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 366/2012
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24.10.2012r.
w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Śląski z siedzibą w Zabrzu ul. Traugutta 2, wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000019-002-0003 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w terminie od 27.10.2012 r. do 23.02.2013 r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym zebrania naukowo-szkoleniowe: „Podejmowanie decyzji w trudnych przypadkach stanów patologicznych miazgi zerowej u dzieci
i młodzieży”, „Metody usuwania stałych uzupełnień protetycznych”, „Choroby zapalne błony śluzowej jamy ustnej”, „Leukoplakia i inne stany przedrakowe w jamie ustnej”, „Najczęstsze choroby błony śluzowej jamy istnej wymagające interdyscyplinarnej diagnostyki i leczenia”, „Leukoplakia – aktualne poglądy na etiopatogenezę i leczenie”, „Dziecko w świecie emocji i stresu”, „Korekta estetyczna zębów
z wykorzystaniem kompozytowych – postępowanie kliniczne”, „Działania niepożądane po lekach występujące w jamie ustnej” na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Oddział Śląski z siedzibą w Zabrzu
ul. Traugutta 2 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów pod numerem 55-000019-002-0003.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000019-002-0004.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

                 Sekretarz                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                            Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2012-10-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2013-01-26
Ilość odsłon artykułu 5858