UCHWAŁA Nr 4/2013 Prezydium ORL


UCHWAŁA Nr 4 /2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 09.01.2013r.

w sprawie dokonania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego

w zakresie zmiany warunków kształcenia podyplomowego przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego z siedzibą w Katowicach ul. Harcerzy Września 3, wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000066-003-0011 o ponowne potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego, uchwala się, co następuje:
§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego, określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w terminie od 17.11.2012.r. do 23.06.2013 r. na obszarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy: „Dermatologia w medycynie estetycznej”, „Endokrynologia”, „Farmakologia i toksykologia”, „Immunologia i alergologia”, „Chemia kosmetyków”, „Medycyna Fizykalna”, „Medycyna estetyczna”, „Stomatologia estetyczna”, „Psychologia, wybrane zagadnienia”, „Etyka”, „Podstawy chirurgii plastycznej”, „Podstawy gerontologii”, „Marketing dla usług medycyny estetycznej”, „Dietetyka”, „Fizjoterapia w medycynie estetycznej”, „Aspekty prawne
w ochronie zdrowia”, „Dokumentacja fotograficzna” na podstawie ponownie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego z siedzibą
w Katowicach ul. Harcerzy Września 3 wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem 55-000066-003-0011.
§ 2
Dokonuje się zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, w zakresie danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt 1, 5, 6 i 9 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza się kolejnym numerem 55-000066-003-0012.
§ 3
Wydaje się kolejne zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

          Zastępca Sekretarza                                                                                                   Prezes
    Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                           Okręgowej Rady Lekarskiej


             Krystian Frey                                                                                                Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-01-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-04-13
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2013-04-13
Ilość odsłon artykułu 6207