UCHWAŁA NR 2/2013 XXXII OZL

UCHWAŁA NR 2/2013

XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: przyjęcia porządku obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach


XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy na podstawie §5 pkt. b regulaminu obrad XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 1/2013 r. Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2013 r. uchwala
co następuje:

§1

Przyjąć następujący porządek obrad:

I godz. 900

1. Otwarcie Zjazdu.
2. Wprowadzenie sztandaru, hymn
3. „Pro memoria” – wspomnienia o zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach
4. Uchwalenie regulaminu obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Prezydium Zjazdu.
7. Wybór Komisji Zjazdowych:
- mandatowej,
- regulaminowej,
- wniosków i uchwał
945 – 1000 przerwa kawowa
II godz. 1000

8. Powitanie Gości
9. Wystąpienie Prezesa ORL
10. Wręczenie odznaczeń państwowych i samorządowych
11. Wystąpienia zaproszonych Gości
1145 – 1200 przerwa kawowa

III godz. 1200

12. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
13. Sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej z działalności w 2012 roku.
14. Sprawozdanie finansowe za rok 2012.
15. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
16. Dyskusja nad sprawozdaniami.
17. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowej Rady Lekarskiej,
- Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
18. Uchwalenie absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.
19. Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
20. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego.
21. Dyskusja nad sprawozdaniami.
22. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
- Okręgowego Sądu Lekarskiego.
23. Informacja Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o przebiegu przygotowań
do wyboru delegatów na VII kadencję
24. Uchwalenie budżetu na rok 2013.
25. Dyskusja.
26. Podjęcie uchwał XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
27. Zamknięcie obrad.


§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                      XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

             Bartłomiej Kiszka                                                                     Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2013-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-02
Ilość odsłon artykułu 5005