UCHWAŁA NR 6/2013 XXXII OZL

UCHWAŁA NR 6/2013

XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 6 kwietnia 2013r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku za rok 2012.


XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach działając na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz.U.2009, Nr 152, poz. 1223) postanawia:

§1
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2012, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Zatwierdzić bilans za rok 2012 wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 27.307.993,02 PLN.

§3
Zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2012, dodatni wynik finansowy w wysokości 2.034.925,54 PLN przeznaczyć na działalność statutową ŚIL.

§4
Dokonać podziału zysku za 2012r w wysokości 2.034.925,54 PLN w następujący sposób:
1. Równowartość kwoty odsetek od pożyczek udzielonych z funduszu socjalnego pożyczkowego w wysokości 243.057,66 PLN przeznaczyć na zasilenie w/w funduszu.
2. Pomniejszyć fundusz specjalny pożyczek na kształcenie o kwotę w wysokości 48,10 PLN (koszty obsługi funduszu).
3. Pomniejszyć fundusz celowy-pomocy społecznej o kwotę 123.908,99 PLN (koszty obsługi funduszu).
4. Zwiększyć fundusz celowy pomocy społecznej o kwotę 900.000,00 PLN
5. Powiększyć o kwotę 11.566,14 PLN fundusz celowy prywatnych gabinetów.
6. Różnicę z podziału zysku w wysokości 1.004.258,83 PLN przeznaczyć na zasilenie funduszu zasadniczego.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                    Sekretarz                                                                                Przewodniczący
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                      XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

             Bartłomiej Kiszka                                                                     Jarosław Markowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Jarosław Markowski 2013-04-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-02
Ilość odsłon artykułu 5195