UCHWAŁA Nr 15/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 15/2013

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
z dnia 13 marca 2013 r.

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia za pracę w komisjach skrutacyjnych


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708 z 2009), w związku z wnioskiem Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2013 r., mając na względzie nakład pracy oraz wydatki i koszty ponoszone w związku z przeprowadzeniem wyborów do organów Śląskiej Izby Lekarskiej w roku 2013, postanawia:

§1

Przyznać członkom komisji skrutacyjnych jednorazowe wynagrodzenie za udział w pracach komisji w wysokości 300 złotych brutto.

§2

Przez komisje skrutacyjne, o których mowa w §1 niniejszej uchwały, należy rozumieć komisje powoływane na podstawie uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej.

§3

Do realizacji niniejszej uchwały zobowiązać Głównego Księgowego ŚIL.
§4

Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                    Sekretarz                                                                                   Prezes
     Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

              Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-03-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-21
Ilość odsłon artykułu 5368