Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE

Ogłoszenie o konkursie dla lekarzy i pielęgniarek

data dodania: piątek, 29 listopad 2019,

 Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

 

ul. Zygmunta Starego 20

44-100 Gliwice

 

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018r., poz. 2190, z późn. zm.)
 ogłasza przeprowadzenie postępowania konkursowego o udzielenie zamówienia w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
przez lekarzy i pielęgniarki w następujących zakresach,
zgodnych z profilami następujących oddziałów, poradni oraz pracowni:

 

A. DLA LEKARZY

 

1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologicznym w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice – ordynacja i / lub dyżury

2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyń w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice – ordynacja i / lub dyżury

3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Dziecięcym w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice – ordynacja i / lub dyżury

4.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

5.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Nefrologicznym w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice – ordynacja i / lub dyżury

6.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nefrologicznej w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice

7.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice – ordynacja i / lub dyżury

8.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice – ordynacja i / lub dyżury, kierowanie oddziałem

9.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej w lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

10.              Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym z Pododdziałem Niemowlęcym w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice – ordynacja i / lub dyżury

11.              Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Dziecięcej w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice – ordynacja i / lub dyżury

12.              Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgii Dzieci w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice

13.              Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym w lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice – ordynacja

14.              Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologicznym w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice – ordynacja i / lub dyżury

15.              Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Urologicznej w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice

16.              Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice – ordynacja i / lub dyżury, kierowanie zakładem

 

B. DLA PIELĘGNIAREK

 

1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice

3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Hemodynamiki i Elekrofizjologii w lokalizacji przy ul. Tadeusza Kościuszki 29, 44-100 Gliwice

 

 

1.    Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresów wyżej wymienionych.

2.  Konkurs skierowany jest do lekarzy i pielęgniarek spełniających wymagania określone w „Warunkach konkursu ofert” (WKO).

3.     Z przyjmującymi zamówienie, wybranym po przeprowadzeniu niniejszego konkursu zostanie zawarta umowa na okres 36 miesięcy od dnia określonego w umowie.

4. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie pisemnej oferty w siedzibie Udzielającego Zamówienia: Kancelaria Ogólna (budynek ADMINISTRACJA, pokój nr 001), Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.,
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 20, nie później niż do dnia 02.12.2019 r. do godziny 09:00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi oferenta (nazwa i adres) i opisanej w następujący sposób:

Szpital Miejski Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice

Konkurs ofert: KO 6/MED/2019

Nie otwierać przed dniem 02.12.2019 r., godz. 09:30.”

 

5.  Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Oferentami jest pani Mirosława Jeziorska – z-ca Dyrektora ds. kadrowo-płacowych, tel. 32 33-08-353/334.

6.    Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone:

-  na stronie internetowej Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.: www.szpital4.gliwice.pl, w zakładce „Ogłoszenie” / „Oferty Pracy”,

-  w siedzibie Szpitala: tablica ogłoszeń w budynku głównym - parter, po lewej stronie (od wejścia do budynku głównego Szpitala),

oraz

- przesłane w dniu 08.11.2019 r. do Śląskiej Izby Lekarskiej, celem zamieszczenia na stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl .

7.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.12.2019 r. o godz. 09.30 w Dziale Kadr i Płac (budynek KADRY) Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20, 44-100 Gliwice.

8. Materiały dotyczące konkursu ofert udostępniane są w siedzibie Udzielającego Zamówienia, w Dziale Kadr i Płac (budynek KADRY, pokój nr 6) Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 20,
44-100 Gliwice, w godz. od 8.00 do 14.00. Materiały dotyczące konkursu Oferent może pobrać także ze strony internetowej Szpitala Miejskiego Nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.: www.szpital4.gliwice.pl, w zakładce „Ogłoszenia” / „Oferty pracy”.

9.    Zapytania dotyczące konkursu ofert można przesyłać na adres poczty elektronicznej:

kadry@szpital4.gliwice.pl.

10.              Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone bez zbędnej zwłoki na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego zamówienia, w budynku głównym - parter, po lewej stronie (od wejścia do budynku głównego Szpitala oraz na stronie internetowej: www.szpital4.gliwice.pl w zakładce „Ogłoszenia” / „Oferty pracy”.

11.              Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.